Local Learn Center แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่น

ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562

หนังสือ สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 21 

ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562

เรื่อง ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล 

และองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
[อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]

ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2562
[อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]

ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล

เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู

และบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ. 2562
[อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]

ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล

เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู

และบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2562
[อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]

ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2562
[อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]

ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล

เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครู

และบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลพ.ศ. 2562
[อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]

ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล

เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครู

และบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2562
[อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]

ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม

ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก 

และหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู พ.ศ. 2562
[อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล

เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม

พนักงานครูเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก และหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู พ.ศ. 2562
[อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]

ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล

เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม

พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตาบลที่ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก 

และหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งครู พ.ศ. 2562
[อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]

แบบประเมินเลื่อนเงินเดือน

ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สายงานการสอน
[อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]

แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 

ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก และหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
[อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]


 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่มีความคิดเห็น โพสต์เลยตอนนี้
^