Local Learn Center แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่น

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment : LPA)ประจำปี 2565

แบบประเมิน
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment : LPA)ประจำปี 2565
ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ

แบบประเมิน
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment: LPA)ประจำปี 2565
ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา

แบบประเมิน
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment : LPA)ประจำปี 2565
ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง

แบบประเมิน
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment : LPA)ประจำปี 2565
ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ

แบบประเมิน
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment : LPA)ประจำปี 2565
ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล


แก้ไข ด้านที่ 2 และด้านที่ 5

(ดาวน์โหลด เอกสาร)
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่มีความคิดเห็น โพสต์เลยตอนนี้
^