Local Learn Center แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่น

“คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ” นวัตกรรมใหม่ของนักวินัยท้องถิ่น

“คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ”นี้ ส่วนมาตรฐานวินัย อุทธรณ์และร้องทุกข์สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้พัฒนามาจากคัมภีร์สัมมนาต่อเนื่องเรื่องวินัยที่มีจุดเริ่มต้นจากการสัมมนาต่อเนื่องเรื่องวินัย (โครงการหัวเพชร) ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔ จัดเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ทำขึ้นเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้อง และเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นให้สะดวก รวดเร็ว คล่องตัว เมื่อมีความจำเป็นต้องดำเนินกิจกรรมด้านวินัย โดยมีข้ออ้างอิงที่ถูกต้องแม่นยำ 

เนื้อหาในเล่ม ประกอบด้วย
๑ วินัยและการรักษาวินัย
๒ การดาเนินการทางวินัย
๓ การรายงานการดาเนินการทางวินัย
๔ ปกิณกะ
๕ พระราชบัญญัติล้างมลทินฯ
๖ การให้ออกจากราชการ
๗ การสั่งพักราชการ และการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
๘ สิทธิการอุทธรณ์ และการพิจารณาอุทธรณ์
๙ การร้องทุกข์ และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์


ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม

 
ผู้เขียน : admin
โพสต์เมื่อ : 06 ก.พ. 2562
ป้ายกำกับ : คู่มือ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่มีความคิดเห็น โพสต์เลยตอนนี้
ความคิดเห็น
^