Local Learn Center แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่น

ระเบียบมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน_2559

ระเบียบมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน_2559
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
--------------------------------------------------------------
ระเบียบว่าด้วยเงินอุดหนุนของปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน 2559
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท 2559
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน พ.ศ. 2559
 
ดูรายละเอียด
ผู้เขียน : admin
โพสต์เมื่อ : 18 ส.ค. 2560
ป้ายกำกับ : ระเบียบ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่มีความคิดเห็น โพสต์เลยตอนนี้
^