Local Learn Center แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ 3 ในระเบียบนี้ 

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และ องค์การบริหารส่วนตําบล 

“ผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี และ นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 

“ค่าใช้จ่าย” หมายความว่า รายจ่ายที่กําหนดให้จ่ายในการบริหารงานประจําตามอํานาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือรายจ่ายที่เป็นผลสืบเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวตามที่ กําหนดไว้ในงบประมาณรายจ่าย ซึ่งเป็นการเบิกจ่ายจากงบดําเนินงาน ลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค หรืองบรายจ่ายอื่นใดที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน และให้หมายความ รวมถึงรายจ่ายที่เกิดจากภารกิจที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยด้วย 

ข้อ 4 การเบิกจ่ายตามระเบียบนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดําเนินการเบิกจ่าย ให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ และระเบียบ 

ข้อ 5 ค่าใช้จ่ายใดที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี คําสั่งหรือ หนังสือเวียนของกระทรวงมหาดไทยกําหนดไว้ ให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวตามรายการและอัตรา ที่กําหนดไว้ 

ข้อ 6 หลักฐานการจ่ายให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ข้อ 7 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นกํากับดูแลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

ในกรณีที่การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใดไม่เป็นไปตามระเบียบนี้อันเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับ ความเสียหาย ให้ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่โดยเร็ว 

ข้อ 8 ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจตีความ วินิจฉัยปัญหา กําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ เพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้ ให้ขอทําความตกลง กับปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

หมวด 1 ค่าตอบแทน 

หมวด 2 ค่าใช้สอย 

ข้อ 11 ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้สอย มีดังต่อไปนี้ 

(1) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการ ระหว่างการรับเสด็จ ส่งเสด็จ หรือเกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ ส่งเสด็จ พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ 

(2) ค่าจ้างเอกชนดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ หรือการประชาสัมพันธ์งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(4) ค่าพานพุ่มดอกไม้ พานประดับพุ่มดอกไม้ พานพุ่มเงินพุ่มทอง กรวยดอกไม้ พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงมาลา สําหรับวางอนุสาวรีย์ หรือใช้ในการจัดงาน การจัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติในวโรกาสต่าง ๆ 

(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้หมายรวมถึง การประชุมราชการทางไกลผ่านดาวเทียม เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารในกรณีที่มี การประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร ค่าเช่าห้องประชุม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น เป็นต้น 

(6) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร สําหรับกรณีหน่วยงานอื่นหรือบุคคลภายนอก เข้าดูงานหรือเยี่ยมชมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการ การแถลงข่าว ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การมอบเงินหรือสิ่งของบริจาคให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(7) ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุด เสียหายจากการใช้งานปกติ 

(8) ค่าของขวัญหรือของที่ระลึกที่มอบให้ชาวต่างประเทศ กรณีเดินทางไปราชการต่างประเทศ ชั่วคราว กรณีชาวต่างประเทศเดินทางมาประเทศไทย ในนามขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นส่วนรวม 

(9) ค่าโล่ ใบประกาศเกียรติคุณ ค่ากรอบใบประกาศเกียรติคุณ สําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือลูกจ้างประจําที่เกษียณอายุ หรือผู้ให้ความช่วยเหลือ หรือควรได้รับการยกย่องจากทางราชการ 

(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําเว็บไซต์ 

(11) ค่าธรรมเนียมในการคืนบัตร เปลี่ยนบัตรโดยสารพาหนะในการเดินทางไปราชการหรือ ค่าบัตรโดยสารที่ไม่สามารถคืนหรือเปลี่ยนบัตรได้กรณีเลื่อนการเดินทางไปราชการ กรณีองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นสั่งให้งด หรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ และให้รวมถึงกรณีเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ที่ทําให้ ไม่สามารถเดินทางได้ ทั้งนี้ ต้องมิได้เกิดจากตัวผู้เดินทางเป็นเหตุ 

(12) ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการทําธุรกรรมทางการเงินเพื่อความสะดวกขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่มิใช่เป็นการร้องขอของผู้มีสิทธิรับเงิน 

(13) ค่าใช้จ่ายในการใช้สถานที่อื่นชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(14) ค่าใช้จ่ายในการประดับ ตกแต่งอาคารสถานที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(15) ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกําจัดแมลง แมง หนู หรือสัตว์ที่อาจเป็นพาหะ นําโรคร้ายมาสู่คน และให้หมายความรวมถึงการกําจัดเชื้อโรคหรือเชื้อราขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือบ้านพักที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดไว้ให้ 

(16) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหารสําหรับผู้ป่วยสามัญ ผู้ป่วยโรคเรื้อน ของสถานบริการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรืออาหาร นม อาหารเสริม สําหรับเด็กที่อยู่ในการสงเคราะห์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(17) ค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิก หรือการจัดซื้อหนังสือ จุลสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในราชการโดยส่วนรวม 

(18) ค่าบริการในการกําจัดสิ่งปฏิกูล จัดเก็บขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าบริการในการกําจัดสิ่งปฏิกูล บ้านพักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีไม่มีผู้พักอาศัย 

(19) ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ สําหรับรถยนต์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบว่าด้วยรถราชการ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มาโดย วิธีการซื้อ การยืม การเช่า หรือรับบริจาค หรือได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศหรือ องค์การระหว่างประเทศและขึ้นทะเบียนเป็นครุภัณฑ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

(20) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัด ผลิตรายการ และถ่ายทอดทางสถานีโทรทัศน์ และวิทยุ 

(21) ค่าระวาง บรรทุก ขนส่งพัสดุหรือพัสดุภัณฑ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยกเว้น ค่าระวาง บรรทุก ขนส่งพัสดุหรือพัสดุภัณฑ์ในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ 

(22) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดจากการใช้พัสดุที่ยืมจากหน่วยงานอื่น เพื่อใช้ปฏิบัติราชการ กรณีจําเป็นเร่งด่วนเป็นการชั่วคราว 

(23) ค่าตรวจร่างกายของบุคลากรเพื่อตรวจหาสารกัมมันตภาพรังสี และเชื้อเอชไอวีจาก การปฏิบัติงานตามภารกิจปกติ และไม่ถือเป็นสวัสดิการการรักษาพยาบาลที่พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือ ลูกจ้างประจําที่จะใช้สิทธิเบิกจ่ายตามกฎหมายเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล 

ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากที่กําหนดไว้ ในวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทย กําหนด 

ข้อ 12 ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้สอยตามข้อ 11 ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถเบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราของกระทรวงการคลังที่กําหนดให้ส่วนราชการ 

ในกรณีกระทรวงการคลังไม่ได้กําหนดค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้สอยเรื่องใดตามข้อ 11 ไว้ ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถเบิกจ่ายได้ตามความจําเป็น เหมาะสม ประหยัด และเพื่อประโยชน์ของทางราชการ 

ข้อ 13 ค่าใช้สอยดังต่อไปนี้ มิให้เบิกจ่าย

ข้อ 14 ค่าใช้จ่ายในการเช่าอาคารและที่ดิน รวมทั้งค่าบริการอื่นใดที่เกี่ยวกับการเช่า ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง

ข้อ 15 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีในชั้นศาล การระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการ อันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง 

ข้อ 16 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทนที่ผู้เสียหายยื่นคําขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชดใช้กรณีที่เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กระทําละเมิดต่อบุคคลภายนอกในการ ปฏิบัติหน้าที่ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเบิกจ่ายโดยปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการนั้น 

หมวด 3 ค่าวัสดุ 

ข้อ 17 ค่าวัสดุตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง ตามความจําเป็น เหมาะสม ประหยัด และ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ 

หมวด 4 ค่าสาธารณูปโภค 

ข้อ 18 ค่าสาธารณูปโภคและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภคดังต่อไปนี้ ให้ผู้บริหารท้องถิ่น เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ตามความจําเป็น เหมาะสม ประหยัด และเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

บทเฉพาะกาล 

ข้อ 19 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้สอยตามระเบียบนี้ ที่ได้ดําเนินการไปแล้ว ที่ได้กระทําโดยสุจริต และเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้สอยที่ชอบตามระเบียบนี้ 

ข้อ 20 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้สอยที่อยู่ระหว่างดําเนินการก่อนหรือในวันที่ระเบียบนี้ ใช้บังคับ ให้ดําเนินการตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยในเรื่องนั้น ๆ ต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ 

ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

[รายละเอียดเพิ่มเติม]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่มีความคิดเห็น โพสต์เลยตอนนี้
^