*แนวข้อสอบท้องถิ่น (แจกฟรี)** โดย ประพันธ์ เวารัมย์)

*แนวข้อสอบท้องถิ่น (แจกฟรี)** โดย ประพันธ์ เวารัมย์)
แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 (เล่มที่ 16)
https://is.gd/SvVnCH
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553 โหลดตรงนี้
https://is.gd/rxw9MW
แนวข้อสอบ ภาค ก. (ท้องถิ่น  / กทม. / ก.พ.  / ครู  / อื่นๆ) (ไทย+คณิต+อังกฤษ)
https://is.gd/sfcX5h
สรุปพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553
https://is.gd/R5kS2j
การเกษียนหนังสือราชการ ทุกตำแหน่งในระบบราชการต้องเกี่ยวข้อง
https://is.gd/GCX3na
รวมแนวข้อสอบจริงสอบท้องถิ่นเมื่อวันอาทิตย์ที่27 เมษายน 2557 (รวมทุกตำแหน่ง) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ออกโดย ม.ราชภัฏสวนดุสิต ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อ ม.สวนดุสิต
https://is.gd/6k8YE8
สอบสายผู้บริหาร อำนวยการ หัวหน้าฝ่าย ของอปท. สู้ต่อไปอย่าหยุดยั้ง ก้าวต่อไปอย่างมั่นใจ
https://is.gd/5g5dU8
แนวข้อสอบท้องถิ่น (สายบริหาร)รุ่นโค้งเส้นชัย (ชุดสู้อยากมีความหวัง)
https://is.gd/q8fkv9
แนวข้อสอบอัตนัย เตรียมสอบสายบริหาร
https://is.gd/dL0c10จุดเน้นออกสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553
https://is.gd/40BSQb
จุดเน้นที่ออกสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
https://is.gd/CAT3KA
****************
จุดเน้นที่ออกสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
https://is.gd/MLlugr
จุดเน้นที่ออกสอบพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
https://is.gd/BdOftA
จุดเน้นที่ออกสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
https://is.gd/5tbtP8
แนวข้อสอบเก่า ของท้องถิ่น
แนวข้อสอบท้องถิ่นบรรจุแต่งตั้งสังกัดอบต. เทศบาล อบจ. และเมืองพัทยา (เล่ม ที่ 1)
https://is.gd/MB0c2d
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ (เล่มที่ 2)
https://is.gd/mN5IEk
แนวข้อสอบท้องถิ่น สู้สุดใจ ไปให้ถึง 2559 (เล่มที่ 3)
https://is.gd/dtIaOf
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเทศบาล (เล่มที่ 4)
https://is.gd/8yVmRt
แนวข้อสอบท้องถิ่น 2016 ฝันให้ไกล ไปให้ถึง จำนวน 156 ข้อ (เล่มที่ 5)
https://is.gd/jRq7A9
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งอื่นๆ (เล่มที่ 6)
https://is.gd/HRwQI7
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา ครูผู้ช่วยและตำแหน่งอื่นๆ (เล่มที่ 7)
https://is.gd/U0t52G
แนวข้อสอบเตรียมสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (เล่มที่ 8)
https://is.gd/dp6hGb
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ และนักจัดการงานทั่วไป (เล่มที่ 9)
https://is.gd/3gDpGB
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สอบท้องถิ่น ปี 2560 (เล่มที่ 10)
https://is.gd/hFY9ET
แนวข้อสอบเจ้าพนักงาน นักวิชาการฯ การเงินและบัญชี คลัง จัดเก็บรายได้ พัสดุ (เล่มที่11)
https://is.gd/A9NXRt
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (เล่มที่12)
https://is.gd/oFlhar
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน / สุขาภิบาล /นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ / สาธารณสุข / สิ่งแวดล้อม (เล่มที่13)
https://is.gd/a3QYb8
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้และนักวิชาการจัดเก็บรายได้
https://is.gd/47AsDd
แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545 (เล่มที่ 14)
https://is.gd/jwdSNB
สรุประเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 (เล่มที่ 15)
https://is.gd/9vzqUN
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553 (เล่มที่ 17)
https://is.gd/B3786S
 (จุดเน้นออกข้อสอบ)พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552  (เล่มที่ 18)
https://is.gd/Doj0qt
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
https://is.gd/bNvwxH
แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แนวข้อสอบเก่า)
https://is.gd/RFsrf5
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552
https://is.gd/wC4VQY
แนวข้อสอบเตรียมสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เก็ง....... ดัก.......-เดา...-ตรง...-ฟัน.......
https://is.gd/YfErhq
แนวข้อสอบเตรียมสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
https://is.gd/UDMgTv
********************************
แนวข้อสอบท้องถิ่น แจกฟรีไม่มีขาย (แนวข้อสอบเก่า)โหลดไปดูตรงนี้
https://is.gd/8if1gK หรือhttps://is.gd/ytY7kN หรือ https://is.gd/rie2sh

แจกฟรี แนวข้อสอบภาค ก. อนุกรม จำนวน 102 ข้อ (เล่มที่ 1) https://is.gd/wfXydO
แจกฟรี แนวข้อสอบภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป จำนวน 117 ข้อ (เล่มที่ 2) https://is.gd/ekFa44
แจกฟรี แนวข้อสอบภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป จำนวน 113 ข้อ (เล่มที่ 3) https://is.gd/fd6XU7
คำศัพท์ภาษาอังกฤษเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.หรือท้องถิ่นและส่วนราชการอื่นๆ https://is.gd/v4Kd1b
แนวข้อสอบกรมสรรพากร  ชุดที่ 1 (แนวข้อสอบเก่า) https://is.gd/avn6Is
แนวข้อสอบเตรียมสอบสรรพากร ชุดที่ 2 (แนวข้อสอบเก่า บางข้อ ข้อมูลต้องเปลี่ยนแปลงใหม่)https://is.gd/KxmIyi
แนวข้อสอบท้องถิ่น แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ ศ 2560 https://is.gd/u369uE
แนวข้อสอบเทศบาลและที่เกี่ยวข้องข้อ 1 -142 (เป็นแนวทางอ่านหนังสือครับ)https://is.gd/V7PGWk
แนวข้อสอบท้องถิ่น 2560 ชุด สู้เพื่อคุณ จำนวน 155 ข้อ https://is.gd/dFm9mY
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งอื่นๆ 1-340 ข้อ https://is.gd/qDs9xl
แนวข้อสอบท้องถิ่น 2016 ชุด ของฟรี ไม่มีขาย ข้อ 1 -140 https://is.gd/4q06Gl
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย https://is.gd/JmpBwn
แนวข้อสอบท้องถิ่น สู้สุดใจ ไปให้ถึง ข้อ101 - 134 https://is.gd/lJPgfx
แนวข้อสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2015 ชุด คืนความรู้ให้สังคม (ชุดที่ 2) https://is.gd/84Sj44
แนวข้อสอบท้องถิ่น ปี 2559 ชุดแบ่งปันความรู้ (1) https://is.gd/dL72IR
แนวข้อสอบภาค ก. ก.พ. / ท้องถิ่น https://is.gd/QrpiqT
แนวข้อสอบท้องถิ่น สู้สุดใจ ไปให้ถึง ข้อ 81 - 120 https://is.gd/75IwYB
แนวข้อสอบท้องถิ่น สู้สุดใจ ไปให้ถึง ข้อ101 - 134 https://is.gd/lJPgfx
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 https://is.gd/zchmFj
ติวพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ https://is.gd/AbO8kQ
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 https://is.gd/2yrHUF
แนวข้อสอบเตรียมสอบปี 2560 https://is.gd/uPXaXP
ติวพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 https://is.gd/mkMGzS
แนวข้อสอบภาค ก.ความรู้ความสามารถทั่วไป https://is.gd/DmGNGs
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งอื่นๆ 1-340 ข้อ https://is.gd/qDs9xl
แนวข้อสอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเตรียมสอบราชการ ข้อ 1 -55 https://is.gd/Q6KTTH
แนวข้อสอบข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น https://is.gd/QlcFNG
แนวข้อสอบท้องถิ่น สู้สุดใจ ไปให้ถึง ข้อ 41 - 80 https://is.gd/vHaKhS
แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ชุดที่ 2) https://is.gd/dLv9Ih
แนวข้อสอบท้องถิ่น สู้สุดใจ ไปให้ถึง ข้อ 50 -100 https://is.gd/eNmfaL
แนวข้อสอบท้องถิ่น ปี 2559 ชุดแบ่งปันความรู้ (1) https://is.gd/dL72IR
แนวข้อสอบท้องถิ่น สู้สุดใจ ไปให้ถึง ข้อ 81 - 120 https://is.gd/75IwYB
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย (แบ่งปันความรู้ สู่ความก้าวหน้า) https://is.gd/JmpBwn
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (เดิม) (นักจัดการงานทั่วไป (ปัจจุบัน) ข้อ 1 - 87
https://is.gd/hXjGth
โพสที่ เว็บไซต์แบ่งปันความรู้ สู่ความก้าวหน้า (ประพันธ์ เวารัมย์)
https://is.gd/VS414t
                                                        ข้อมูลจาก http:

Related

No comments yet
Comment
^