Local Learn Center แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่น

คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล 7/9/2564

การประชุมคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 35/2564 วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 คณะรัฐมนตรี ลงมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้ง "สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล" และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรีให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบเพื่อประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลต่อไป

มติครม.วันนี้ (7/9/64)เห็นชอบให้เลือกตั้งอบต.ตามมหาดไทยเสนอทั้งนี้ตามแผนของกกต.ที่กำหนดไว้คือ 7 ก.ย. ครม.มีมติให้เลือกตั้ง อบต. (สำหรับกทม.และเมืองพัทยา ครม.ยังไม่เห็นชอบ)
-เลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะมีหนังสือแจ้งมติครม.ให้ กกต.(อย่างเป็นทางการ) คาดว่า น่าจะภายในวันที่ 8 - 10 ก.ย.
-กกต.จะประชุมกำหนดวันประกาศให้มีการเลือกตั้งอบต. คาดว่าจะประชุมประมาณวันที่ 13 - 17 ก.ย. ตามแผนของกกต.และมหาดไทยที่หารือร่วมกัน คือ กกต.จะประกาศให้มีการเลือกตั้งอบต.ในวันที่ 1 ต.ค. เพื่อให้ปลัดอบต.ในฐานะผอ.กกต.ประจำอบต.กำหนดวันเลือกตั้ง (โดยพฤตินัยกกต.ก็จะประสานให้ปลัดอบต.ทั่วประเทศกำหนดวันเลือกตั้งเป็นวันเดียวกัน) ซึ่งคาดหมายว่า น่าจะเป็นวันที่ 28 พ.ย.
-การพ้นจากตำแหน่งของนายกอบต./ส.อบต. กฎหมายกำหนดให้นายกอบต.และส.อบต.พ้นจากตำแหน่งในวันเดียวกันกับวันที่ กกต.ประกาศให้มีการเลือกตั้ง ดังนั้น หากกกต.ประกาศให้มีการเลือกตั้งอบต.ในวันที่ 1 ต.ค. นายกอบต.และส.อบต.ก็จะต้องพ้นจากตำแหน่งในวันดังกล่าวด้วย (มิใช่หยุดปฏิบัติหน้าที่ดังที่หลายคนใช้คำที่ไม่ถูกต้อง คำที่ถูกต้องคือพ้นจากตำแหน่ง) 
-สำหรับวันรับสมัครหาก กกต.ประกาศให้มีการเลือกตั้งวันที่ 1 ต.ค. ซึ่งเป็นวันศุกร์ คาดว่า วันรับสมัครน่าจะเป็นวันที่ 4 - 8 ต.ค.นี้ครับ
-สำหรับนายกอบต./ส.อบต. ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ ณ ปัจจุบัน ท่านยังมีอำนาจหน้าที่ครบถ้วนสมบูรณ์จนกว่า กกต.จะประกาศให้มีการเลือกตั้ง ฉะนั้น ท่านต้องทำหน้าที่ไปจนถึงวันที่กกต.ประกาศให้มีการเลือกตั้งดังกล่าว โดยได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ต่างๆ ครบถ้วนสมบูรณ์
---ข่าวด่วน !!! การประชุมคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 35/2564 วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 คณะรัฐมนตรี ลงมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้ง "สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล" และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรีให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบเพื่อประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลต่อไป

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่มีความคิดเห็น โพสต์เลยตอนนี้
ความคิดเห็น
^