Local Learn Center แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่น

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564

  • ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
       1-ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ปี 2564 [อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]
       2-ประกาศแจ้งเตือนทุจริต [อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]
2) บัญชีตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
    1-กลุ่มภาคเหนือ เขต 1
        บัญชีตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร (ประเภททั่วไป) (1) [อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]
        บัญชีตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร (ประเภทวิชาการ)
[อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]

        บัญชีตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร (ตำแหน่งครูผู้ช่วย)
[อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]
    1-กลุ่มภาคเหนือ เขต 2
        
บัญชีตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร (ประเภททั่วไป) [อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]
        
บัญชีตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร (ประเภทวิชาการ) [อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]
        
บัญชีตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร (ตำแหน่งครูผู้ช่วย) [อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]
    
2-กลุ่มภาคกลาง เขต 1
        
บัญชีตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร (ประเภททั่วไป) (1) [อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]
        
บัญชีตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร (ประเภทวิชาการ) [อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]
        
บัญชีตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร (ตำแหน่งครูผู้ช่วย) [อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]
    
2-กลุ่มภาคกลาง เขต 2
        
บัญชีตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร (ประเภททั่วไป) [อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]
        
บัญชีตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร (ประเภทวิชาการ) [อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]
        
บัญชีตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร (ตำแหน่งครูผู้ช่วย) [อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]
    
2-กลุ่มภาคกลาง เขต 3
        
บัญชีตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร (ประเภททั่วไป) (1) [อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]
        
บัญชีตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร (ประเภทวิชาการ) [อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]
        
บัญชีตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร (ตำแหน่งครูผู้ช่วย) [อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]
    
3-กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1
        
บัญชีตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร (ประเภททั่วไป) [อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]
        
บัญชีตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร (ประเภทวิชาการ) [อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]   
        
บัญชีตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร (ตำแหน่งครูผู้ช่วย) [อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]
    
3-กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2
        
บัญชีตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร (ประเภททั่วไป) (1) [อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]
        
บัญชีตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร (ประเภทวิชาการ) [อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]
        
บัญชีตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร (ตำแหน่งครูผู้ช่วย) [อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]
    
3-กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3
        
บัญชีตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร (ประเภททั่วไป) [อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]
        
บัญชีตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร (ประเภทวิชาการ) [อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]
        
บัญชีตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร (ตำแหน่งครูผู้ช่วย) [อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]

    
4-กลุ่มภาคใต้ เขต 1
        
บัญชีตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร (ประเภททั่วไป) (1) [อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]
        
บัญชีตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร (ประเภทวิชาการ) [อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]
        
บัญชีตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร (ตำแหน่งครูผู้ช่วย) [อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]
    
4-กลุ่มภาคใต้ เขต 2
        
บัญชีตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร (ประเภททั่วไป) [อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]
        
บัญชีตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร (ประเภทวิชาการ) [อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]
        
บัญชีตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร (ตำแหน่งครูผู้ช่วย) [อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]
3) บัญชีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
       
ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน [อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]
       
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ [อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]
        
ตำแหน่งครูผู้ช่วย [อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]
4) หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
       หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน ภาค ก [อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]
       หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน ภาค ข 2.1 ปฏิบัติงาน [อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]
       หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน ภาค ข 2.2 ปฏิบัติการ [อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]
       หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน ภาค ข 2.3 ครูผู้ช่วย [อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]
       หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน ภาค ค [อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]

***************************

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่มีความคิดเห็น โพสต์เลยตอนนี้
^