Local Learn Center แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (เมืองพัทยา)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (เมืองพัทยา)

ตำแหน่งคัดเลือก

ผู้อำนวยการ/ผู้อำนวยการส่วน... (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับกลาง)

ตำแหน่งสอบคัดเลือก

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

https://drive.google.com/open?id=1GmUgmy9FwmlYYoKFPBMTW4p_d15uFTim


 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่มีความคิดเห็น โพสต์เลยตอนนี้
ความคิดเห็น
^