ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( Local Administrative Accounting System )

e-LAAS เป็นโปรแกรมสำหรับการปฏิบัติงานด้านการคลังของ อปท. อปท. ต้องปฏิบัติงานการ รับ-จ่าย ที่เกิดขึ้นจริงประจำวัน เพื่อแสดงสถานะการเงินที่แท้จริงของ อปท.
-----------------

Related

No comments yet
Comment
^