Local Learn Center แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่น

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครบุคคลภายนอก เป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 2 จำนวน 6,599 อัตรา (นสต.)

ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครสอบบุคคลภายนอกเป็นข้าราชการตำรวจ


รับสมัครบุคคลภายนอก เป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 2 จำนวน 6,599 อัตรา (นสต.)
 ภ.1, ภ.2, ภ.3, ภ.4, ภ.5, ภ.6, ภ.7, ภ.8, ภ.9 และ บช.น. 

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 2

 

 
*******---------------------------------------------------------------------------------------********
วิชาที่ออกข้อสอบ(ที่เคยสอบ)
การสอบข้อเขียน ข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 150 ข้อ 150 คะแนน ใช้เวลาทำข้อสอบ 3 ชั่วโมง ประกอบด้วย
1. ความสามารถทั่วไป จำนวน 30 ข้อ ทดสอบความรู้ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล ความคิดเชิงจำนวน 
โดยใช้ข้อมูลหรือปัญหาทางสังคม หรือทางเศรษฐกิจ หรือทางอื่นที่เหมาะสม การคิดเชิงเหตุผล ประกอบด้วยการใช้เหตุผลเชิงตรรกะ 
อุปมาอุปไมย อนุกรม และมิติสัมพันธ์ ความสามารถในการคิดเชิงจำนวน ประกอบด้วยคณิตศาสตร์พื้นฐาน ได้แก่ การคำนวนขั้นพื้นฐาน 
เปอร์เซ็นต์ ร้อยละ การเทียบบัญญัติไตรยางศ์ การแก้สมการและอสมการ เซต ตรรกศาสตร์ และสถิติพื้นฐาน ได้แก่การแจกแจงความถี่ 
ตาราง กราฟ การหาค่ากลาง และการวัด การกระจาย

2. ภาษาไทย จำนวน 25 ข้อ ทดสอบความสามารถการใช้ภาษาและความเข้าใจภาษา ได้แก่ ทักษะการใช้ภาษาด้านการอ่าน 
การเขียน และการสื่อสารอย่างมีวิจารณญาณ การใช้ถ้อยคำ สำนวน การใช้คำให้ตรงกับความหมาย กฎเกณฑ์และความนิยม 
การจับใจความ วิเคราะห์ความ สรุปความ หรือตีความจากข้อความสั้นๆ หรือจากบทความ การพิจารณาเลือกใช้ภาษาในงานเขียนรูปแบบต่างๆ

3. ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 25 ข้อ ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ การสื่อสารข้อมูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ทักษะการสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายต่าง ๆ

4. ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) จำนวน 30 ข้อ ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการอ่านจับใจความ (Reading for Comprehension) 
คำศัพท์ (Vocabulary) โครงสร้างของประโยคต่างๆ (Structure Sentence) หลักไวยากรณ์ (Grammar) และการสนทนา (Conversation) เป็นต้น

5. สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน จำนวน 20 ข้อ ทดสอบความรู้เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม หลักศิลธรรมจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตในสังคมและการปฏิบัติงาน และหลักธรรมาภิบาล และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

6. กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ จำนวน 20 ข้อ ทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน ที่ประชาชนควรรู้


ดาวน์โหลดไฟล์

[VIP ดาวน์โหลดไฟล์นี้]

รหัสเปิดไฟล์ เฉพาะ VIP

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่มีความคิดเห็น โพสต์เลยตอนนี้
^