Local Learn Center แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่น

สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับสมัครสอบเป็นข้าราชการตำรวจ ประจำปี 2560

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ [Royal Thai Police] ประกาศการรับสมัครสอบ บุคคลภายนอกเป็นข้าราชการตำรวจ ประจำปี 2560
1. รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2560 จำนวน 790 อัตรา
(ชั้นสัญญาบัตร 150 อัตรา ชั้นประทวน 640 อัตรา)

 
ประกาศรับสมัคร (รับสมัครตั้งแต่ 1 - 22 กันยายน  2560)
รับสมัคร
พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ และใบสมัคร
2. รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2560
จำนวน 183 อัตรา (เพศชาย)

 
 
กำหนดการที่ควรทราบ
•  พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ตั้งแต่วันที่ 9 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป
•  ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน วัน เวลา และสถานที่สอบข้อเขียน ในวันที่ 27 ตุลาคม 2560
•  ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน วัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน
ผังที่นั่งสอบ อาคาร และห้องสอบ/แถวสอบ ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560
•  สอบข้อเขียน วันที่ 5 พฤศจิกายน 2560
คำแนะนำในการสมัครสอบ
 
1) ควรใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีระบบโปรแกรม Internet Explorer (IE) เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป หรือ Google Chrome ในการสมัครสอบ
2) ควรใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีระบบปฏิบัติการ Windows XP ขึ้นไป
3) เพื่อความถูกต้องของการพิมพ์ใบชำระเงิน บัตรประจำตัวสอบ และใบสมัคร กรุณาพิมพ์รายงานด้วย Adobe Reader 8 ขึ้นไป หรือเปิดด้วยโปรแกรม Foxit หรือหากมีปัญหาในการพิมพ์ท่านสามารถทำการดาวน์โหลดโปรแกรม Foxit คลิกที่นี่
4) รูปที่เตรียมใช้ในการสมัครสอบ ต้องเป็น รูปถ่ายหน้าตรง (ขนาดไฟล์ไม่ต่ำกว่า 35 KB หรือเกิน 
50 KB) และ รูปบัตรประจำตัวประชาชน (ขนาดไฟล์ไม่ต่ำกว่า 90 KB หรือเกิน 100 KB) กรณีที่ถ่ายรูปโดยกล้องที่มีความละเอียดและขนาดของไฟล์ใหญ่กว่าที่กำหนด จะใช้ในการสมัครสอบตามระบบไม่ได้
5) กรณีกรอกข้อมูลในใบสมัครไม่ถูกต้อง ให้ใช้ข้อมูลนี้เพื่อเข้าสอบข้อเขียน โดยไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใด ๆ ได้อีก ยกเว้นกรณีกรอกเลขประจำตัวประชาชนผิด ให้ติดต่อหน่วยที่ท่านได้สมัครสอบไว้ด้วยตนเอง
6) ในขั้นตอนการกรอกใบสมัครออนไลน์ ผู้สมัครมีระยะเวลาในการกรอกข้อมูลได้ 35 นาทีนับจากเริ่มกรอกข้อมูล หากใช้เวลาเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด จะต้องดำเนินการเข้าระบบการสมัครใหม่ตั้งแต่ขั้นตอนแรก
 
ที่มา : เว็บไซต์ กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ www.rcm.edupol.org
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่มีความคิดเห็น โพสต์เลยตอนนี้
^