Local Learn Center แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่น

เปิดสอบบรรจุตำแหน่งปลัดอำเภอกว่า 100 อัตรา กรมการปกครองรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอําเภอ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอําเภอ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้วยกรมการปกครอง จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอําเภอ) ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)

ประกอบด้วย

๑. ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (๖๐ คะแนน)

    ๑.๑ ความรู้ทางด้านวิชาการเมือง การปกครอง และการบริหารราชการ

    ๑.๒ ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ

    ๑.๓ วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อํานาจหน้าที่และภารกิจของกรมการปกครองและ กระทรวงมหาดไทย

    ๑.๔ ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ การติดตามและประเมินผล การบริหารเชิงกลยุทธ์ เทคนิคและเครื่องมือทางการบริหาร การบริหารงานภาครัฐ แนวใหม่ และการบริหารองค์การ

    ๑.๕ ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาอําเภอและการประสานแผนพัฒนาพื้นที่ นโยบาย สาธารณะ นโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมการปกครอง

    ๑.๖ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ ได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารทางราชการ กฎหมายว่าด้วยการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ กฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมของ เจ้าหน้าที่ของรัฐ กฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี กฎหมายว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ วิธีการงบประมาณ และวินัยการเงินการคลังของรัฐ ระเบียบเกี่ยวกับงานสารบรรณและสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความลับทางราชการ

    ๑.๗ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่ง และกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

๒. ความรู้ที่ใช้สําหรับการปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอําเภอ)(๑๒๐ คะแนน)

    ๒.๑ ความรู้เกี่ยวกับการปกครองท้องที่ ได้แก่ การบริหารงานกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกํานัน แพทย์ประจําตําบล และคณะกรรมการหมู่บ้าน งานสนับสนุนการเลือกตั้ง งานบริหารจัดการ แนวเขตการปกครองและที่สาธารณะประโยชน์ และงานการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

    ๒.๒ ความรู้เกี่ยวกับการทะเบียน ได้แก่ งานทะเบียนราษฎร งานสัญชาติ งานบัตรประจําตัว ประชาชน และงานทะเบียนทั่วไป เช่น งานทะเบียนชื่อบุคคลและการใช้คํานําหน้านาม งานทะเบียนครอบครัว งานทะเบียนพินัยกรรม ฯลฯ

    ๒.๓ ความรู้เกี่ยวกับงานนิติการและรักษาความสงบเรียบร้อย ได้แก่ งานอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน งานการพนัน งานควบคุมการเรี่ยไร งานควบคุมการขายทอดตลาด และค้าของเก่า งานโรงรับจํานํา งานโรงแรม งานสถานบริการ งานมูลนิธิ และงานสมาคม

    ๒.๔ ความรู้เกี่ยวกับการอํานวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน ได้แก่ การสืบสวนสอบสวน คดีอาญาในหน้าที่พนักงานฝ่ายปกครอง งานศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ การไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาท ทางแพ่งและทางอาญา การชันสูตรพลิกศพในบทบาทของฝ่ายปกครอง กฎหมายว่าด้วยการทวงถามหนี้ และกฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นพินัย

    ๒.๕ ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงภายใน ได้แก่ งานกิจการมวลชน งานจัดระเบียบ บริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง งานชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน งานการแก้ไขปัญหา ความขัดแย้งและการชุมนุมสาธารณะ งานกิจการชายแดนและผู้อพยพ งานกิจการชนกลุ่มน้อย งานการข่าวและงานการบริหารองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์

    ๒.๖ ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมและกํากับการปฏิบัติตามกฎหมายในหน้าที่ของกรมการปกครอง เช่น งานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด งานจัดระเบียบสังคม งานติดตามและเฝ้าระวังผู้มีอิทธิพล งานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ

    ๒.๗ ความรู้เกี่ยวกับกิจการกองอาสารักษาดินแดน

๓. ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (๒๐ คะแนน)

ทดสอบทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency) ได้แก่ ไวยากรณ์ (Grammar) คําศัพท์ (Vocabulary) และการอ่านทําความเข้าใจ (Reading Comprehension)

*****รายละเอียด******
1) 
ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอําเภอ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ดาวน์โหลดประกาศ
2) วันรับสมัครสอบ 27 ธันวาคม 2566 - 20 ธันวาคม 2566
ลิงค์สมัครสอบ


 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่มีความคิดเห็น โพสต์เลยตอนนี้
ความคิดเห็น
^