Local Learn Center แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่น

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan – eMENSCR)

บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan – eMENSCR)” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
รุ่นที่ 9 ระหว่างวันที่ 24 - 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 2 - 4 มีนาคม พ.ศ. 2563
=>ดาวน์โหลดรายชื่อ

บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan – eMENSCR)” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รุ่นที่ 11 ระหว่างวันที่ 9 - 11 มีนาคม พ.ศ. 2563
รุ่นที่ 12 ระหว่างวันที่ 16 - 18 มีนาคม พ.ศ. 2563

รุ่นที่ 13 ระหว่างวันที่ 23 - 25 มีนาคม พ.ศ. 2563
รุ่นที่ 14 ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 1 เมษายน พ.ศ. 2563

=>ดาวน์โหลดรายชื่อ
----------------------
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan – eMENSCR)” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
รุ่นที่ 15 ระหว่างวันที่ 20 - 22 เมษายน พ.ศ. 2563
รุ่นที่ 16 ระหว่างวันที่ 27 - 29 เมษายน พ.ศ. 2563
รุ่นที่ 17 ระหว่างวันที่ 11 - 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
รุ่นที่ 18 ระหว่างวันที่ 18 - 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

=>ดาวน์โหลดรายชื่อ
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan – eMENSCR)” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รุ่นที่ 19 ระหว่างวันที่ 25 - 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
รุ่นที่ 20 ระหว่างวันที่ 8 - 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563

=>ดาวน์โหลดรายชื่อ
ผู้เขียน : admin
โพสต์เมื่อ : 18 ก.พ. 2563
ป้ายกำกับ : ทั่วไป

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่มีความคิดเห็น โพสต์เลยตอนนี้
^