ชุดที่ 19 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ( ชุดแจกฟรี! 20 ข้อ )

สำหรับสมาชิกเท่านั้น
^