ชุดที่ 1 แนวข้อสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ(ชุดแจกฟรี! 20 ข้อ)

สำหรับสมาชิกเท่านั้น
^