Local Learn Center แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่น

ชุดที่ 1 แนวข้อสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ(ชุดแจกฟรี! พร้อมใบเกียรติบัตร)

สำหรับสมาชิกเท่านั้น
^