ชุดที่ 20 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (ชุดแจกฟรี! 20 ข้อ)

สำหรับสมาชิกเท่านั้น
^