Local Learn Center แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่น

ชุดที่ 35 แนวข้อสอบอุปมาอุปไมย

สำหรับสมาชิกเท่านั้น
^