Local Learn Center แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่น

Pretest#1/3(แจกฟรี) แนวข้อสอบท้องถิ่น วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (30 ข้อ)

เนื้อหาแนวข้อสอบชุดนี้ ประกอบด้วย

แนวข้อสอบการอ่านจับใจความ

แนวข้อสอบการใช้ภาษาการเติมคำที่ถูกต้องลงในช่องว่าง

แนวข้อสอบการเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา

แนวข้อสอบการใช้คำไม่รัดกุมหรือไม่ถูกต้องตามหลักภาษา

แนวข้อสอบการเรียงขอความ

แนวข้อสอบการใช้ภาษาได้ถูกต้องรัดกุม

แนวข้อสอบการใช้ภาษาที่ไม่ถูกต้องรัดกุม

แนวข้อสอบการเรียงลำดับข้อความ

แนวข้อสอบเติมคำลงในช่องว่าง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่มีความคิดเห็น โพสต์เลยตอนนี้
^