ป้ายกำกับ พ.ร.บ.

พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม 2562
พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม 2562

02 พ.ค. 2562 0 6,438

(๑) ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (๒) ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสานึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ (๓) กล้าตัดสินใจและกระทาในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม (๔) คิดถึงประโยชน์

1
^