Local Learn Center แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่น

ป้ายกำกับ เงินบำรุงการศึกษา

คู่มือสวัสดิการการศึกษาบุตร ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตร
คู่มือสวัสดิการการศึกษาบุตร ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตร

17 ธ.ค. 2563 0 214

ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เงินบำรุงการศึกษา ค่าเล่าเรียนบุตร หลักเกณฑ์ประเภท และอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนสำหรับบุตร ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2548 มาตรา

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2551
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2551

17 ธ.ค. 2563 0 113

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2551 เงินบำรุงการศึกษา ค่าเล่าเรียนบุตร

การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาของบุตรต่างสำนักเบิกเงินเดือน
การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาของบุตรต่างสำนักเบิกเงินเดือน

17 ธ.ค. 2563 0 92

การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาของบุตรต่างสำนักเบิกเงินเดือน เงินบำรุงการศึกษา ค่าเล่าเรียนบุตร

ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2552
ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2552

17 ธ.ค. 2563 0 108

ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2552 ค่าเล่าเรียนบุตร เงินบำรุงการศึกษา

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553

17 ธ.ค. 2563 0 339

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 เงินบำรุงการศึกษา ค่าเล่าเรียนบุตร

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกค่าการศึกษาของบุตรกรณีเรียกเก็บค่าการศึกษาครั้งเดียวตลอดปี
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกค่าการศึกษาของบุตรกรณีเรียกเก็บค่าการศึกษาครั้งเดียวตลอดปี

17 ธ.ค. 2563 0 109

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกค่าการศึกษาของบุตรกรณีเรียกเก็บค่าการศึกษาครั้งเดียวตลอดปี เงินบำรุงการศึกษา ค่เล่าเรียนบุตร

การกำหนดแบบการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2553
การกำหนดแบบการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2553

17 ธ.ค. 2563 0 74

การกำหนดแบบการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2553 เงินบำรุงการศึกษา ค่าเล่าเรียนบุตร

หนังสือซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
หนังสือซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี

17 ธ.ค. 2563 0 149

ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี

การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2558
การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2558

17 ธ.ค. 2563 0 65

หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0422.3 / ว 152 การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2558 เงินบำรุงการศึกษา ค่าเล่าเรียนบุตร

แนวทางการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีบุตรของผู้มีสิทธิเปลี่ยนประเภทสถานศึกษาในระหว่างปีการศึกษา
แนวทางการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีบุตรของผู้มีสิทธิเปลี่ยนประเภทสถานศึกษาในระหว่างปีการศึกษา

17 ธ.ค. 2563 0 156

แนวทางการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีบุตรของผู้มีสิทธิเปลี่ยนประเภทสถานศึกษาในระหว่างปีการศึกษา เงินบำรุงการศึกษา ค่าเล่าเรียนบุตร

ประเภทและอัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา ลงวันที่ 12 มกราคม 2561
ประเภทและอัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา ลงวันที่ 12 มกราคม 2561

17 ธ.ค. 2563 0 385

ประเภทและอัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา ลงวันที่ 12 มกราคม 2561 ค่าเล่าเรียนบุตร เงินบำรุงการศึกษา

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2560
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2560

17 ธ.ค. 2563 0 49

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2560 ค่าเล่าเรียนบุตร เงินบำรุงการศึกษา

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ จ.ยะลา จ.ปัตตานี จ.นราธิวาส พ.ศ. 2547
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ จ.ยะลา จ.ปัตตานี จ.นราธิวาส พ.ศ. 2547

17 ธ.ค. 2563 0 196

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ จ.ยะลา จ.ปัตตานี จ.นราธิวาส พ.ศ. 2547

พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1-6)
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1-6)

17 ธ.ค. 2563 0 199

พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร เงินบำรุงการศึกษาบุตร ค่าเล่าเรียนบุตร

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

17 ธ.ค. 2563 0 2,049

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 เงินบำรุงการศึกษา ค่าเล่าเรียนบุตร

หนังสือซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
หนังสือซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

17 ธ.ค. 2563 0 200

การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

1
^