Local Learn Center แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่น

ป้ายกำกับ ประกาศ ก.จ.

ประกาศ ก.จ. ,ก.ท. และ ก.อบต. มาตรฐานทั่วไปในระบบจำแนกตำแหน่ง
ประกาศ ก.จ. ,ก.ท. และ ก.อบต. มาตรฐานทั่วไปในระบบจำแนกตำแหน่ง

15 ก.ย. 2560 0 16,508

มาตรฐานทั่วไปและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในระหว่างปี 2557 2558 ได้มีการประกาศแก้ไขเพิ่มเติม ตลอดจนได้มีแจ้งเวียนหนังสือสั่งการ

1
^