Local Learn Center แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่น

ป้ายกำกับ เงินเดือน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหาร
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหาร

21 เม.ย. 2566 0 817

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหาร

โควต้าและวงเงินการเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษ
โควต้าและวงเงินการเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษ

02 ก.ย. 2560 0 4,141

โควต้าและวงเงินการเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างประจำ พ ศ 2558

บัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น (บัญชี 5)
บัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น (บัญชี 5)

31 ต.ค. 2561 0 36,350

บัญชี 5 เงินเดือนท้องถิ่น บัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น บัญชี 5 บัญชีเงินเดือนท้องถิ่น, บัญชีเงินเดือนท้องถิ่นในระบบแท่ง, บัญชีเงินเดือน อบต.เทศบาลและ อบจ., แท่งเงินเดือนท้องถิ่น

1
^