Local Learn Center แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่น

การเตรียมการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น


หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0818.2/ว 4149 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การเตรียมการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 

สิ่งที่ส่งมาด้วย สําเนาหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ด่วนที่สุด ที่ ลต 0014/7539 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564

ตามที่กระทรวงมหาดไทยซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายการค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

กระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ก่อนที่คณะรัฐมนตรีจะเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นรูปแบบถัดไป ขอให้แจ้งจังหวัดกําชับองค์การบริหารส่วนตําบล และเมืองพัทยา เตรียมการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นไว้เป็นการล่วงหน้า และกําชับให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาล จัดเตรียมงบประมาณเพื่อรองรับกรณีการบัตรการเลือกตั้งแทนตําแหน่งที่ว่าง รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มเติม สําหรับกรณีการจัดการเลือกตั้งภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการนี้ ขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2565 ในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

[รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย]
กระทรวงมหาดไทย


++++++++++
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่มีความคิดเห็น โพสต์เลยตอนนี้
^