Local Learn Center แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่น

ป้ายกำกับ หนังสือราชการ

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0816/ว 2896 ลงวันที่ 16 กันยายน 2565 เรื่อง การขออนุมัติยกเว้นตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 207
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0816/ว 2896 ลงวันที่ 16 กันยายน 2565 เรื่อง การขออนุมัติยกเว้นตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 207

04 ต.ค. 2565 0 2,405

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0816/ว 2896 ลงวันที่ 16 กันยายน 2565 เรื่อง การขออนุมัติยกเว้นตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 207 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดซื้อหมวกนิรภัยและประสงค์ให้เด

มาตรการในการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
มาตรการในการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

15 ต.ค. 2564 0 4,156

มาตรการในการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2564 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0805.2/ว 1583 ลงวันที่ 23  กรกฎาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0805.2/ว 1583 ลงวันที่ 23  กรกฎาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564

28 ก.ค. 2564 0 5,858

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0805.2/ว 1583 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 อ้างถึง 1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่

การเตรียมการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
การเตรียมการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

21 ก.ค. 2564 0 9,686

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0818.2/ว 4149 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การเตรียมการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่

แนวทางประมาณการรายรับและจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
แนวทางประมาณการรายรับและจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

12 ก.ค. 2564 0 17,944

-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล

รวมหนังสือกระทรวงมหาดไทย ในการจัดทำข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล
รวมหนังสือกระทรวงมหาดไทย ในการจัดทำข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล

02 ก.ค. 2564 0 17,689

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๓๗๔๙ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พ.ย.๒๕๖๔

แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564

24 มิ.ย. 2564 0 8,779

หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0810.7/ว 3402 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ตัวอย่างประกาศการจัดตั้งชุมชน จํานวน 1 ชุด 2. ตัวอย่างประกาศกําหนดวัน เวลา และสถา

หนังสือราชการ/ย้อนหลัง/13
หนังสือราชการ/ย้อนหลัง/13

21 ก.ย. 2560 0 4,688

การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนวัด

หนังสือราชการ/ย้อนหลัง/12
หนังสือราชการ/ย้อนหลัง/12

21 ก.ย. 2560 0 5,422

รับฟังความคิดเห็นร่างวาระแห่งชาติ : สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4 0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

หนังสือราชการ/ย้อนหลัง/1
หนังสือราชการ/ย้อนหลัง/1

21 ก.ย. 2560 0 5,433

เปลี่ยนแปลงสถานที่สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

หนังสือราชการ/ย้อนหลัง/4
หนังสือราชการ/ย้อนหลัง/4

21 ก.ย. 2560 0 4,492

การดำเนินงาน โครงการนวัตกรรมบ้านต้นแบบสุขภาวะผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี Excellent Happy Home Ward, Kao PraNgam

หนังสือราชการ/ย้อนหลัง/6
หนังสือราชการ/ย้อนหลัง/6

21 ก.ย. 2560 0 5,404

การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ ศ 2560 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น

หนังสือราชการ/ย้อนหลัง/7
หนังสือราชการ/ย้อนหลัง/7

21 ก.ย. 2560 0 4,819

การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ ศ 2542 งวดที่ 6 ประจำปีการศึกษา พ ศ 2560

1
^