Local Learn Center แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่น

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0816/ว 2896 ลงวันที่ 16 กันยายน 2565 เรื่อง การขออนุมัติยกเว้นตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 207

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0816/ว 2896 ลงวันที่ 16 กันยายน 2565 เรื่อง การขออนุมัติยกเว้นตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 207

ด้วยคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.3/30901 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2565 เรื่อง การขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 207 มาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดซื้อหมวกนิรภัยและประสงค์ให้เด็กที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยืมใช้ เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ และถือปฏิบัติต่อไป
 

******************************

กดดาวน์โหลดรายละเอียด

*****************************

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่มีความคิดเห็น โพสต์เลยตอนนี้
^