Local Learn Center แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่น

มาตรการในการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการดําเนินการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด อ้างถึง 

1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 2543 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564

2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 4013 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 

3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 798 ลงวันที่ 19 เมษายน 2564 4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0816.4/ว 1555 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 

5. ข้อกําหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 34) ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2564 

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรการดําเนินการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ตามที่ ได้ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดําเนินการตามาตรการต่าง ๆ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อมารัฐบาลได้ออกข้อกําหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 34) ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2564 โดยข้อ 4 ได้กําหนดการปรับ มาตรการควบคุมแบบบูรณาการสําหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้คณะกรรมการโรคติดต่อ กรุงเทพมหานครหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด แล้วแต่กรณี กํากับดูแลและติดตามการดําเนินการของ สถานที่ กิจการ หรือกิจกรรมในพื้นที่สถานการณ์ที่กําหนด เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดที่ได้ปรับ มาตรการตามข้อกําหนดนี้เพื่อให้เปิดดําเนินการได้ ซึ่งรวมถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เปิดดําเนินการได้ โดยให้คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด แล้วแต่กรณี พิจารณาอนุญาต การใช้สถานที่ตามความเหมาะสมของสถานที่นั้น ๆ โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่กระทรวงสาธารณสุข กําหนดอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง 

เอกสารแนบ
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่มีความคิดเห็น โพสต์เลยตอนนี้
^