Local Learn Center แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่น

รวมหนังสือกระทรวงมหาดไทย ในการจัดทำข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล

รวมหนังสือกระทรวงมหาดไทย ในการจัดทำข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล

รวมหนังสือกระทรวงมหาดไทย ในการจัดทำข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล


หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๓๗๔๙ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕
http://www.dla.go.th/.../2021/7/25671_1_1625108346639.pdf...

แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แนบท้ายหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๓๗๔๙ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔
http://www.dla.go.th/.../2021/7/25671_2_1625108346780.pdf...


หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พ.ย.๒๕๖๔
เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ของ อปท.
http://www.dla.go.th/.../2021/6/25524_1_1622793462639.pdf...

การจำแนกแผนงาน ตามรูปแบบงบประมาณ ของ อปท.(สิ่งที่ส่งมาด้วย)
http://www.dla.go.th/.../2021/6/25524_2_1622793462639.pdf...

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธิการงบประมาณ ของ อปท.พ.ศ. ๒๕๖๓
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/.../2563/E/276/T_0001.PDF

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๐๔๔๔ ลงวันที่ ๒๔ ม.ค. ๒๕๖๑
เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การเขียน รายละเอียดคำชี้แจง งบประมาณรายจ่ายของ อปท.
http://www.dla.go.th/.../2018/1/19435_1_1516853616874.pdf...


+++++++

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่มีความคิดเห็น โพสต์เลยตอนนี้
^