Local Learn Center แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่น

หนังสือราชการ สถ. ประจำวันที่ 21/09/2560

หนังสือราชการ สถ. ประจำวันที่ 21/09/2560
หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 21/09/2560 หน่วยงาน เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วันที่
ลงเว็บไซต์
เปลี่ยนแปลงสถานที่สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว932 21/09/2560 21/09/2560
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด กค. มท 0803.2/ว1930 21/09/2560 21/09/2560
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.) สน.คท. มท 0808.2/ว1928 20/09/2560 21/09/2560
พิจารณาเร่งดำเนินการพร้อมส่งแบบสรุปงบหน้าประมาณการรายรับและจัดทำงบประมาณรายจ่ายฯ กศ. มท 0816.2/ว1924 20/09/2560 21/09/2560
 
ดูหนังสือราชการ สถ.  ย้อนหลัง คลิก
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่มีความคิดเห็น โพสต์เลยตอนนี้
^