Local Learn Center แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่น

ป้ายกำกับ หนังสือ หลักเกณฑ์

หนังสือตอบข้อหารือสปสช กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท.
หนังสือตอบข้อหารือสปสช กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท.

27 ก.ย. 2560 0 17,668

หนังสือตอบข้อหารือสปสช สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น กปท คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

การเทียบตำแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่นกับข้าราชการพลเรือนสามัญ
การเทียบตำแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่นกับข้าราชการพลเรือนสามัญ

14 ต.ค. 2560 0 49,721

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบตำแหน่งอย่างอื่นเท่ากับการดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ ศ 2551

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3090 ลงวันที่ 29 กันยายน 2565 เรื่อง แนวทางการจ้างที่ปรึกษา
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3090 ลงวันที่ 29 กันยายน 2565 เรื่อง แนวทางการจ้างที่ปรึกษา

30 ก.ย. 2565 0 4,693

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3090 ลงวันที่ 29 กันยายน 2565 เรื่อง แนวทางการจ้างที่ปรึกษา หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.3/ว 1203 ลงวันที่ 27 กันยายน 256

หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.4/ว 38 ลงวันที่ 26 กันยายน 2565
หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.4/ว 38 ลงวันที่ 26 กันยายน 2565

28 ก.ย. 2565 0 38,194

หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.4/ว 38 ลงวันที่ 26 กันยาน 2565 เรื่อง การกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวประเภทตำแหน่ง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเงื่อนไขการลดระยะ

มาตรฐานตำแหน่งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558
มาตรฐานตำแหน่งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558

16 ก.ย. 2560 0 4,284

หนังสือสำนักงาน ก จ ก ท และ ก อบต ที่ มท 0809 5 ว 58 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2558 4101มาตรฐานตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 4102 มาตรฐานตำแหน่ง เจ้าพนักงานทะเบียน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 4103 มาตรฐานตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 4

คำภีร์นักวินัยมืออาชีพ
คำภีร์นักวินัยมืออาชีพ

15 ธ.ค. 2560 0 10,135

คำภีร์นักวินัยมืออาชีพ วินัยและการรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย พระราชบัญญัติล้างมลทินฯ การสั่งพักราชการ และการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน

หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

05 มี.ค. 2562 0 35,609

หนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค หนังสือที่อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงว

การแก้ไขมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
การแก้ไขมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

17 ก.ย. 2560 0 4,297

หนังสือสำนักงาน ก จ ก ท และ ก อบต ที่ มท 0809 2 ว 91 ลงวันที่ 30 กันยายน 2558 เรื่อง การแก้ไขมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

มาตรฐานการให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นได้เงินเดือน 2558
มาตรฐานการให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นได้เงินเดือน 2558

17 ก.ย. 2560 0 6,624

หนังสือสำนักงาน ก จ ก ท และ ก อบต ที่ มท 0809 5 ว 50 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2558 เรื่อง มาตรฐานการให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นได้เงินเดือน 2558

แนวทางการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่
แนวทางการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่

17 ก.ย. 2560 0 4,177

หนังสือสำนักงาน ก จ ก ท และ ก อบต ด่วนมาก ที่ มท 0809 2 ว 137 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง แนวทางการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี

โครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของข้าราชการท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของข้าราชการท้องถิ่น

17 ก.ย. 2560 0 4,403

หนังสือสำนักงาน ก จ ก ท และ ก อบต ที่ มท 0809 2 ว 136 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2558 เรื่อง โครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของข้าราชการท้องถิ่น

มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง
มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง

16 ก.ย. 2560 0 3,328

หนังสือสำนักงาน ก จ ก ท และ ก อบต ด่วนที่สุด ที่ มท 0809 2 ว 135 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2558 มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

16 ก.ย. 2560 0 4,950

หนังสือสำนักงาน ก จ ก ท และ ก อบต ที่ มท 0809 5 ว 61 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2558 กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

^