Local Learn Center แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่น

ป้ายกำกับ หนังสือ หลักเกณฑ์

คำภีร์นักวินัยมืออาชีพ
คำภีร์นักวินัยมืออาชีพ

15 ธ.ค. 2560 0 8,473

คำภีร์นักวินัยมืออาชีพ วินัยและการรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย พระราชบัญญัติล้างมลทินฯ การสั่งพักราชการ และการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน

หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

05 มี.ค. 2562 0 28,742

หนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค หนังสือที่อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงว

การเทียบตำแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่นกับข้าราชการพลเรือนสามัญ
การเทียบตำแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่นกับข้าราชการพลเรือนสามัญ

14 ต.ค. 2560 0 36,141

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบตำแหน่งอย่างอื่นเท่ากับการดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ ศ 2551

การแก้ไขมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
การแก้ไขมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

17 ก.ย. 2560 0 3,629

หนังสือสำนักงาน ก จ ก ท และ ก อบต ที่ มท 0809 2 ว 91 ลงวันที่ 30 กันยายน 2558 เรื่อง การแก้ไขมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

มาตรฐานการให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นได้เงินเดือน 2558
มาตรฐานการให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นได้เงินเดือน 2558

17 ก.ย. 2560 0 4,260

หนังสือสำนักงาน ก จ ก ท และ ก อบต ที่ มท 0809 5 ว 50 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2558 เรื่อง มาตรฐานการให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นได้เงินเดือน 2558

แนวทางการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่
แนวทางการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่

17 ก.ย. 2560 0 3,284

หนังสือสำนักงาน ก จ ก ท และ ก อบต ด่วนมาก ที่ มท 0809 2 ว 137 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง แนวทางการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี

โครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของข้าราชการท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของข้าราชการท้องถิ่น

17 ก.ย. 2560 0 3,589

หนังสือสำนักงาน ก จ ก ท และ ก อบต ที่ มท 0809 2 ว 136 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2558 เรื่อง โครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของข้าราชการท้องถิ่น

มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง
มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง

16 ก.ย. 2560 0 2,665

หนังสือสำนักงาน ก จ ก ท และ ก อบต ด่วนที่สุด ที่ มท 0809 2 ว 135 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2558 มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

16 ก.ย. 2560 0 3,853

หนังสือสำนักงาน ก จ ก ท และ ก อบต ที่ มท 0809 5 ว 61 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2558 กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

การปรับเปลี่ยนระบบจำแนกตำแหน่งจากระบบซีเป็นระบบแท่ง
การปรับเปลี่ยนระบบจำแนกตำแหน่งจากระบบซีเป็นระบบแท่ง

16 ก.ย. 2560 0 4,265

หนังสือสำนักงาน ก จ ก ท และ ก อบต ด่วนมาก ที่ มท 0809 2 ว 124 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2557 เรื่อง การปรับเปลี่ยนระบบจำแนกตำแหน่งจากระบบซีเป็นระบบแท่ง

เงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัด อปท.
เงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัด อปท.

14 ก.ย. 2560 0 2,550

ประกาศ ก อบต เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่ 2

บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐในระบบแท่ง
บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐในระบบแท่ง

14 ก.ย. 2560 0 10,033

หนังสือ ที่ มท 0809 3 ว 439 เรื่อง การระบุตำแหน่งและการเปลี่ยนบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐจาก ระบบซี เป็น ระบบจำแนกตำแหน่งเป็นประเภทตามลักษณะงาน

^