Local Learn Center แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่น

กรมส่งเสริมฯ ตอบข้อหารือ แนวทางปฏิบัติราชการตอบข้อหารือ หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
หารือเกี่ยวกับการขออนุมัติเพื่อตั้งเป็นที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการตำรวจที่ไม่มีค่าตอบแทน กม. มท 0804.3/ว2254 30/07/2563 04/08/2563
การดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดระยอง     [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]     [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]
สน.คท. มท 0808.3/ว3083 28/05/2563 28/05/2563
ขอหารือการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ศูนย์จัดการธนบัตร สุราษฎร์ธานี     [สิ่งที่ส่งมาด้วย] สน.คท. มท 0808.3/ว3053 27/05/2563 28/05/2563
หารือเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน กม. มท 0804.3/7866 21/05/2563 21/05/2563
หารือเกี่ยวกับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด กม. มท 0804.3/7392 13/05/2563 13/05/2563
หารือการยืนยันร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตำบลสรรพยา กม. มท 0804.3/7236 07/05/2563 07/05/2563
หารือการใช้งบประมาณในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งเพื่อขุดเจาะบ่อบาดาลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ กม. มท 0804.3/6755 23/04/2563 23/04/2563
หารือการจัดซื้อเรือกำจัดวัชพืช (พอนทูน)ในแม่ปิง กม. มท 0804.3/ว6148 20/04/2563 20/04/2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนเเดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ขอหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น กม. มท 0804.3/4351 24/03/2563 24/03/2563
หารือคุณสมบัติสมาชิกสภาเทศบาล กม. มท 0804.3/4235 23/03/2563 23/03/2563
หารือการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นระนอง กม. มท 0804.3/3366 13/03/2563 13/03/2563
หารือเกี่ยวกับหนังสือรับรอง กม. มท 0804.3/2981 05/03/2563 05/03/2563
การขอหารือแนวทางการปฏิบัติราชการ กม. มท 0804.3/20043 29/11/2562 29/11/2562
ข้อหารือประเด็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ สน.คท. มท 0808.2/ว4501 06/11/2562 07/11/2562
หารือการเรียกเก็บค่าบริการและการเบิกค่าใช้จ่ายของหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น,หน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ กม. มท 0804.3/20323 29/10/2562 29/10/2562
หารือการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กม. มท 0804.3/20168 25/10/2562 25/10/2562
หารือการทำกิจการนอกเขตเทศบาล กม. มท 0804.3/19179 17/10/2562 17/10/2562
หารือเกี่ยวกับการจัดทำข้อบัญญัติในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย กม. มท 0804.3/17383 23/09/2562 23/09/2562
ขอหารือการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2561 สน.คท. มท 0808.2/ว3724 16/09/2562 17/09/2562
หารือเกี่ยวกับการนำบ้านพักที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น กม. มท 0804.3/16639 16/09/2562 16/09/2562

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่มีความคิดเห็น โพสต์เลยตอนนี้
^