กรณีปลัด อปท.ผู้ปฎิบัติหน้าที่ของนายก อปท

สำหรับสมาชิกเท่านั้น
^