การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขัน

สำหรับสมาชิกเท่านั้น
^