Local Learn Center แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่น

การจัดบริการวิชาการเกี่ยวกับมาตรการการบริหารงานบุคคลในระบบแท่ง

ประเภทหนังสือ : หนังสือราชการ
เลขที่หนังสือ : ที่ มท 0809.2/ว632 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2559
เรื่อง : การจัดบริการวิชาการเกี่ยวกับมาตรการการบริหารงานบุคคลในระบบแท่ง
เรียน : ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
รายละเอียดหนังสือ : การจัดบริการวิชาการเกี่ยวกับมาตรการการบริหารงานบุคคลในระบบแท่ง
เอกสาร[เพิ่มเติม] :  Download

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่มีความคิดเห็น โพสต์เลยตอนนี้
^