Local Learn Center แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่น

การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง)

ประเภทหนังสือ : หนังสือราชการ
เลขที่หนังสือ : มท 0809.2/ว 22
เรื่อง : ซักซ้อมแนวทางการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง)
เรียน : ประธาน ก.จ.จ.,ก.ท.จ.,ก.อบต.จังหวัด ทุกจังหวัด และ ก.เมืองพัทยา
รายละเอียดหนังสือ : ซักซ้อมแนวทางการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง)
เอกสารแนบ :  Download

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่มีความคิดเห็น โพสต์เลยตอนนี้
^