Local Learn Center แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่น

ข้อหารือการดำเนินการทางวินัยการอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์

 
หนังสือตามข้อหารือเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และเรื่องร้องทุกข์
 
ที่ เรื่องที่/เรื่อง
   
1 หนังสือสำนักงาน ก.อบต. ที่ มท 0809.6/4254 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 เรื่อง หารือการขอพิจารณาคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการใหม่
 
2 หนังสือสำนักงาน ก.อบต. ที่ มท 0809.1/542 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2547  เรื่อง หารือการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนตำบล
 
3 หนังสือสำนักงาน ก.ท. ที่ มท 0809.6/1379 ลงวันที่ 20 เมษายน 2553  เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติการดำเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาลที่ออกจากราชการไปแล้ว
 
4 หนังสือสำนักงาน ก.อบต. ที่ มท 0809.6/3806 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2553  เรื่อง หารือแนวทางการปฏิบัติการแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น(ตำแหน่งบริหาร)
 
5 หนังสือสำนักงาน ก.อบต. ที่ มท 0809.6/95 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2554 เรื่อง หารืออำนาจในการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนตำบล ข.
 
6 หนังสือสำนักงาน ก.อบต. ที่ มท 0809.6/244 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2554 เรื่อง หารือการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
 
7 หนังสือสำนักงาน ก.ท. ที่ มท 0809.6/67 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2554 เรื่อง อดีตปลัดเทศบาลตำบล ห. ร้องขอความเป็นธรรม
 
8 หนังสือสำนักงาน ก.ท. ที่ มท 0809.6/663 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2549  เรื่อง หารือการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและการออกคำสั่งลงโทษทางวินัย
 
9 หนังสือสำนักงาน ก.จ. ที่ มท 0809.2/ 2678 ลงวันที่ 28 กันยายน 2548 เรื่อง หารือการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ป. กรณีถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
 
10 หนังสือสำนักงาน ก.ท. ที่ มท 0809.6/3718 ลงวันที่ 17 กันยายน 2550 เรื่อง หารือการเลื่อนขั้นเงินเดือนและการเลื่อนระดับ
 
11 หนังสือสำนักงาน ก.อบต. ที่ มท 0809.6/3416 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2552 เรื่อง หารือการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลกรณีถูกลงโทษทางวินัย
 
12 หนังสือสำนักงาน ก.ท. ที่ มท 0809.6/213 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2554 เรื่อง หารือกรณีพนักงานครูเทศบาลขอรับเงินเดือนที่ค้างจ่ายระหว่างพักราชการ
 
13 หนังสือสำนักงาน ก.ท. ที่ มท 0809.6/1635 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติกรณีพนักงานเทศบาลถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
 
14 หนังสือสำนักงาน ก.ท. ที่ มท 0809.6/3705 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2553 เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานเทศบาล
 
15 หนังสือสำนักงาน ก.ท. ที่ มท 0809.6/ว 315 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553 เรื่อง การล้างมลทินตามพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาลสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา พ.ศ. 2550
 
16 หนังสือสำนักงาน ก.ท. ที่ มท 0809.6/2922 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2550 เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย
 
17 หนังสือสำนักงาน ก.ท. ที่ มท 0809.6/227 ลงวันที่ 20 มกราคม 2553 เรื่อง หารือการพิจารณารายงานการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนตำบลกรณีฐานะเป็นเทศบาลตำบล
 
18 หนังสือสำนักงาน ก.ท. ที่ มท 0809.6/229 ลงวันที่ 20 มกราคม 2553 เรื่อง หารืออำนาจหน้าที่ในการดำเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาล กรณีลาออกจากราชการ
 
19 หนังสือสำนักงาน ก.อบต. ที่ มท 0809.6/2996 ลงวันที่ 8 กันยายน 2549  เรื่อง หารือกรณีนายก อบต. เป็นคู่กรณีกับผู้ถูกสอบสวน
 
20 หนังสือสำนักงาน ก.อบต. ที่ มท 0809.2/2675 ลงวันที่ 28 กันยายน 2548  เรื่อง หารือการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพนักงานส่วนตำบล
 
21 หนังสือสำนักงาน ก.อบต. ที่ มท 0809.2/2767 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2548 เรื่อง หารือการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรงพนักงานส่วนตำบล
 
22 หนังสือสำนักงาน ก.จ. ที่ มท 0809.6/3727 ลงวันที่ 17 กันยายน 2550 เรื่อง หารือคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
 
23 หนังสือสำนักงาน ก.อบต. ที่ มท 0809.6/2642 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 เรื่อง หารือกระบวนการในการดำเนินการทางวินัยอดีตพนักงานส่วนตำบล ก.
 
24 หนังสือสำนักงาน ก.อบต. ที่ มท 0809.6/4871 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2551 เรื่อง หารือการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง
 
25 หนังสือสำนักงาน ก.อบต. ที่ มท 0809.6/3500 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 เรื่อง หารือการขอกลับเข้ารับราชการของอดีตพนักงานส่วนตำบล (การนับเวลาราชการ)
 
26 หนังสือสำนักงาน ก.ท. ที่ มท 0809.6/3505 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 เรื่อง หารือการขอกลับเข้ารับราชการของอดีตพนักงานส่วนตำบลเป็นพนักงานเทศบาล
 
27 หนังสือสำนักงาน ก.ท. ที่ มท 0809.6/1177 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2552 เรื่อง หารือการขอกลับเข้ารับราชการของพนักงานเทศบาล
 
28 หนังสือสำนักงาน ก.อบต. ที่ มท 0809.6/3414 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2552 เรื่อง หารือการขอกลับเข้ารับราชการของพนักงานส่วนตำบล
 
29 หนังสือสำนักงาน ก.ท. ที่ มท 0809.6/242 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2554 เรื่อง การดำเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาลตำบล ว.
 
30 หนังสือสำนักงาน ก.ท. ที่ มท 0313.3/681 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2545 เรื่อง หารือกรณีพนักงานเทศบาลที่ถูกลงโทษทางวินัยขอรับบำนาญปกติ
 
31 หนังสือสำนักงาน อบต. ที่ มท 0809.1/638 ลงวันที่ 20 เมษายน 2547 เรื่อง หารือกรณี ก.อบต. จังหวัด ไม่ได้พิจารณาอุทธรณ์คำสั่งลงโทษภายในระยะเวลากำหนด
 
32 หนังสือสำนักงาน ก.อบต. ที่ มท 0809.2/1859 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2548 เรื่อง หารือการพิจารณาการลงโทษวินัยพนักงานส่วนตำบล
 
33 หนังสือสำนักงาน ก.ท. ที่ มท 0809.1/73 ลงวันที่ 23 มกราคม 2546 เรื่อง การพิจารณาอุทธรณ์ของนาย อ.
 
34 หนังสือสำนักงาน ก.อบต. ที่ มท 0809.6/3381 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2552 เรื่อง หารือการร้องทุกข์ของพนักงานส่วนตำบล ซึ่งโอน (ย้าย) ไปเป็นพนักงานเทศบาล
 
35 หนังสือสำนักงาน ก.จ. ที่ มท 0809.6/1637 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติการสอบสวนพิจารณาอุทธรณ์ข้าราชการต่างสังกัด
 
36 หนังสือสำนักงาน ก.อบต. ที่ มท 0809.1/ว 863 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2546 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการลงโทษของ ก.อบต. จังหวัด สังกัดใหม่
 
37 หนังสือสำนักงาน ก.ท. ที่ มท 0809.6/258 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2555 เรื่อง หารือการคืนสิทธิประโยชน์ให้แก่พนักงานเทศบาล
 
38 หนังสือสำนักงาน ก.อบต. ที่ มท 0809.6/267 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2555 เรื่อง หารือการพิจารณารับอุทธรณ์ของ ก.อบต. จังหวัดตาก
 
39 หนังสือสำนักงาน ก.ท. ที่ มท 0809.2/787 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2548 เรื่อง หารือการกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ของลูกจ้างประจำ
 
40 หนังสือสำนักงาน ก.อบต. ที่ มท 0809.2/1337 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2548 เรื่อง หารือคุณสมบัติอนุวินัยของ ก.อบต. จังหวัดกาฬสินธุ์
 
41 หนังสือสำนักงาน ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2/1123 ลงวันที่ 7 กันยายน 2547 เรื่อง หารือการสั่งให้พนักงานส่วนตำบลกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 
42 หนังสือสำนักงาน ก.อบต. ที่ มท 0809.1/1933 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2546 เรื่อง หารือการเบิกจ่ายเงินเดือนกรณีพนักงานส่วนตำบลถูกสั่งพักราชการ
 
43 หนังสือสำนักงาน ก.ท. ที่ มท 0809.2/24 ลงวันที่ 5 มกราคม 2549 เรื่อง ขอให้เพิกถอนมติ ก.ท.จ. นครสวรรค์
 
44 หนังสือสำนักงาน ก.ท. ที่ มท 0809.1/1607 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2546 เรื่อง ขอความเห็นชอบให้ลูกจ้างชั่วคราวพ้นจากตำแหน่งโดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจาก ก.ท.จ. ก่อน
 
45 หนังสือสำนักงาน ก.อบต. ที่ มท 0809.2/54 ลงวันที่ 9 มกราคม 2549 เรื่อง หารือการจ่ายเงินเดือน และสิทธิประโยชน์อื่น กรณีสั่งกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 
46 หนังสือสำนักงาน ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/1180 ลงวันที่ 12 เมษายน 2549 เรื่อง หารือการอุทธรณ์คำสั่ง ก.อบต. จังหวัด
 
47 หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 842 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2548 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีผู้บริหารท้องถิ่นมีความเห็นขัดแย้งกับความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนในรายงานการสอบสวน (แบบ สว.6) กรณีพนักงานส่วนท้องถิ่นกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง
 
48 หนังสือสำนักงาน ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 728 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2547 เรื่อง ข้อแนะนำแนวทางปฏิบัติกรณี ก.อบต. จังหวัด ส่งเรื่องการดำเนินการทางวินัยการให้ออกจากราชการการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ให้คณะอนุกรรมการของ ก.อบต. จังหวัด เพื่อพิจารณาทำความเห็นเสนอ
 
49 หนังสือสำนักงาน ก.อบต. ที่ มท 0809.6/ว 139 ลงวันที่ 5 กันยายน 2549 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการเสนอสำนวนการสอบสวนทางวินัย
 
50 หนังสือสำนักงาน ก.อบต. ก.ท. และ ก.จ. ที่ มท 0809.1/ว 391 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2546 เรื่อง การจัดทำทะเบียนกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น และการจ่ายเงินสมนาคุณกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น
 
51 หนังสือสำนักงาน กท ที่ มท 08096/3627 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2552 เรื่อง หารือการเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีเพิกถอนคำสั่งพักราชการตามมติ ก.ท.จ.
 
52 การวางระบบคุณธรรมการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่มีความคิดเห็น โพสต์เลยตอนนี้
^