Local Learn Center แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่น

บทเฉพาะการในมาตรฐานโครงสร้างและระดับตำแหน่งในระบบใหม่

ประเภทหนังสือ : หนังสือราชการ
เลขที่หนังสือ : มท 0809.2/ว 23
เรื่อง : แนวทางการดำเนินการตามบทเฉพาะการในมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างและระดับตำแหน่งในระบบใหม่
เรียน : ประธาน ก.จ.จ.,ก.ท.จ.,ก.อบต.จังหวัด ทุกจังหวัด และ ประธาน ก.เมืองพัทยา
รายละเอียดหนังสือ : แนวทางการดำเนินการตามบทเฉพาะการในมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างและระดับตำแหน่งในระบบใหม่
เอกสารแนบ :   เอกสาร

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่มีความคิดเห็น โพสต์เลยตอนนี้
^