Local Learn Center แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่น

บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐในระบบแท่ง

ประเภทหนังสือ : หนังสือราชการ
เลขที่หนังสือ : มท 0809.3/ว 439
เรื่อง : การระบุตำแหน่งและการเปลี่ยนบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐจาก "ระบบซี" เป็น "ระบบจำแนกตำแหน่งเป็นประเภทตามลักษณะงาน"
เรียน : ประธาน ก.จ.จ.,ก.ท.จ.,และ ก.อบต. ทุกจังหวัด
รายละเอียดหนังสือ : การระบุตำแหน่งและการเปลี่ยนบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐจาก "ระบบซี" เป็น "ระบบจำแนกตำแหน่งเป็นประเภทตามลักษณะงาน"
เอกสารแนบ :   เอกสาร

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่มีความคิดเห็น โพสต์เลยตอนนี้
^