Local Learn Center แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่น

พนักงานส่วนท้องถิ่นถูกคณะกรรรมการ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด

ประเภทหนังสือ : หนังสือราชการ
เลขที่หนังสือ : มท 0809.6/ว45
เรื่อง : แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นกรณีคณะกรรรมการ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรียน : ประธาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต.จังหวัดทุกจังหวัด และ ก.เมืองพัทยา
รายละเอียดหนังสือ : แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น กรณีคณะกรรรมการ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เอกสารแนบ :  Download

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่มีความคิดเห็น โพสต์เลยตอนนี้
^