Local Learn Center แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่น

มาตรฐานตำแหน่งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558

4101มาตรฐานตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)                                
4102 มาตรฐานตำแหน่ง เจ้าพนักงานทะเบียน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4103 มาตรฐานตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)                             
4201 มาตรฐานตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 

4202 มาตรฐานตำแหน่ง เจ้าพนักงานการคลัง (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)                             
4203 มาตรฐานตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)      

4204 มาตรฐานตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-อาวุโส)                      
4301 มาตรฐานตำแหน่ง เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)      

4302 มาตรฐานตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)          
4401 มาตรฐานตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)            

4402 มาตรฐานตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมง (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)                                
4403 มาตรฐานตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4404 มาตรฐานตำแหน่ง เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)                     
4501 มาตรฐานตำแหน่ง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)

4601 มาตรฐานตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)                         
4602 มาตรฐานตำแหน่ง พยาบาลเทคนิค (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)        

4603 มาตรฐานตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)               
4604 มาตรฐานตำแหน่ง เจ้าพนักงานสุขาภิบาล (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4605 มาตรฐานตำแหน่ง โภชนากร (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)                                             
4606 มาตรฐานตำแหน่ง เจ้าพนักงานรังสีการแทพย์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)       

4607 มาตรฐานตำแหน่ง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)    
4608 มาตรฐานตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4609 มาตรฐานตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)                   
4610 มาตรฐานตำแหน่ง สัตวแพทย์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 

4701 มาตรฐานตำแหน่ง นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)                                         
4702 มาตรฐานตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)    

4703 มาตรฐานตำแหน่ง นายช่างสำรวจ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)                                       
4704 มาตรฐานตำแหน่ง นายช่างผังเมือง (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)        

4705 มาตรฐานตำแหน่ง นายช่างเครื่องกล (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)                                   
4706 มาตรฐานตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)            

4707 มาตรฐานตำแหน่ง เจ้าพนักงานประปา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)                                 
4708 มาตรฐานตำแหน่ง นายช่างศิลป์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)             

4709 มาตรฐานตำแหน่ง นายช่างภาพ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)                                         
4801 มาตรฐานตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)         

4802 มาตรฐานตำแหน่ง เจ้าพนักงานห้องสมุด (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)                      
4803 มาตรฐานตำแหน่ง เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)

4804 มาตรฐานตำแหน่ง เจ้าพนักงานเทศกิจ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)                               
4805 มาตรฐานตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)


ดูรายละเอียด
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่มีความคิดเห็น โพสต์เลยตอนนี้
^