Local Learn Center แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่น

เงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัด อปท.

ประเภทหนังสือ : หนังสือราชการ
เลขที่หนังสือ : มท 0809.3/ว 468 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
เรื่อง : ประกาศ ก.อบต. เรื่องกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2)
เรียน : ประธาน ก.อบต.จังหวัดทุกจังหวัด
รายละเอียดหนังสือ : การกำหนดมาตรฐานทั่วไปประกาศ ก.อบต. เรื่องกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2)
เอกสารแนบ :     เอกสาร
เอกสาร[เพิ่มเติม] :   เอกสาร

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่มีความคิดเห็น โพสต์เลยตอนนี้
^