เงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัด อปท.

สำหรับสมาชิกเท่านั้น
^