Local Learn Center แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่น

แนวทางปฏิบัติการดำเนินการทางวินัยและการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2564


หนังสือสํานักงาน ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 18 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2564

เรื่อง แนวทางปฏิบัติการดําเนินการทางวินัยและการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนท้องถิ่น

เรียน ประธาน ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สําเนาหนังสือสํานักงาน ก.อบต. และ ก.ท. ที่ มท 0809.1/ว 1703 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2564  2. สําเนาหนังสือสํานักงาน ก.อบต. ที่ มท 0809.8/ว 10 ลงวันที่ 2 เมษายน 2557

ด้วย ก.ท. ในการประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ได้พิจารณาเรื่องร้องขอความเป็นธรรมและขอให้ตรวจสอบมติ ก.ท.จ. เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล แล้วมีข้อสังเกตให้แจ้งแนวทางปฏิบัติการดําเนินการทางวินัยและการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ

สํานักงาน ก.ท. และ ก.อบต. พิจารณาแล้วเห็นว่า เรื่องดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยรวม ดังนั้น เพื่อให้การรายงานเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ของพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามขั้นตอน กรอบระยะเวลา และเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติระเบียบ บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จึงขอให้ ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด แจ้งเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ให้รายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ รวมทั้งเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนท้องถิ่นต่อ ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัดโดยตรง ทั้งนี้ โดยให้ถือปฏิบัติตามนัยหนังสือสำนักงาน ก.อบต. และ ก.ท. และหนังสือสํานักงาน ก.อบต. ที่ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติแล้ว 

[รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย]เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่มีความคิดเห็น โพสต์เลยตอนนี้
^