ป้ายกำกับ การบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนท้องถิ่น

แนวทางปฏิบัติการดำเนินการทางวินัยและการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2564
แนวทางปฏิบัติการดำเนินการทางวินัยและการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2564

03 ก.ค. 2564 0 474

หนังสือสํานักงาน ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 18 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2564 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการดําเนินการทางวินัยและการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนท้องถิ่น สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สําเนาหนังสือสํานักงาน ก.อบต. และ ก.ท. ที่ มท 0809.1/ว 1703 ลงวันที่ 30 ต

1
^