Local Learn Center แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่น

การเทียบตำแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่นกับข้าราชการพลเรือนสามัญ

การเทียบตำแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่นกับข้าราชการพลเรือนสามัญ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบตำแหน่งอย่างอื่นเท่ากับการดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กรณีตำแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่น
(แนบท้ายหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๙ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)
---------------------------------------
1. กรณีตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ ให้เทียบการดำรงตำแหน่งเท่ากับตำแหน่งในประเภทและระดับที่ดำรงตำแหน่งอยู่
2. กรณีตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และประเภทอำนวยการท้องถิ่น ให้เป็นไปตามตารางการเทียบตำแหน่งพนักงานส่วนท่องถิ่นในสายงานนักบริหารงานต่าง ๆ ดังนี้
 
ตารางการเทียบตำแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่นในสายงานนักบริหารงานต่าง ๆ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการพลเรือนสามัญ
ตำแหน่ง ระดับ
ประเภท
อำนวยการ
ประเภท
วิชาการ
ประเภท
ทั่วไป
ประเภทบริหารท้องถิ่น
ในสายงานนักบริหารงานท้องถิ่น
สูง ระดับสูง *ระดับเชี่ยวชาญ -
กลาง ระดับต้น *ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับอาวุโส
ต้น - *ระดับชำนาญการ **ระดับอาวุโส
- *ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญงาน
ประเภทอำนวยการท้องถิ่นในสายงานนักบริหารงานต่าง ๆ สูง ระดับสูง *ระดับเชี่ยวชาญ -
กลาง ระดับต้น *ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับอาวุโส
ต้น - *ระดับชำนาญการ **ระดับอาวุโส
- *ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญงาน
 
หมายเหตุ ::
* เฉพาะผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการหรือสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 หรือได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการหรือสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 โดยวิธีการสอบแข่งขัน
** เฉพาะผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส หรือผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งระดับ 7 ทั้งนี้ ผู้ดำรงตำแหน่งจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งตามที่ ก.พ. กำหนด
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ
 
หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 9 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2560  [Click]

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  [Click]
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่มีความคิดเห็น โพสต์เลยตอนนี้
^