Local Learn Center แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่น

คำภีร์นักวินัยมืออาชีพ

คำภีร์นักวินัยมืออาชีพ
1 วินัยและการรักษาวินัย
2 การดำเนินการทางวินัย
3 การรายงานการดำเนินการทางวินัย
4 ปกิณกะ
5 พระราชบัญญัติล้างมลทินฯ
6 การให้ออกจากราชการ
7 การสั่งพักราชการ และการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
8 สิทธิการอุทธรณ์ และการพิจารณาอุทธรณ์
9 การร้องทุกข์ และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์
   
  วินัย มี ๒ ความหมาย คือ
๑) ระเบียบ กฎเกณฑ์ แบบแผนความประพฤติที่กำหนดให้ข้าราชการต้องยึดถือปฏิบัติ
๒) ลักษณะเชิงพฤติกรรมที่แสดงออกมาว่าสามารถควบคุมตนเองให้อยู่ในกรอบของวินัยได้
  วินัย มี ๒ ประเภท คือ  
๑) วินัยอย่างไม่ร้ายแรง
๒) วินัยอย่างร้ายแรง
  โทษทางวินัยมี ๕ สถาน ได้แก่
๑ วินัยอย่างไม่ร้ายแรง ได้แก่
   ๑) ภาคทัณฑ์
   ๒) ตัดเงินเดือน
   ๓) ลดขั้นเงินเดือน
๒ วินัยอย่างร้ายแรง 
   ๔) ปลดออก
   ๕) ไล่ออก
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่มีความคิดเห็น โพสต์เลยตอนนี้
^