Local Learn Center แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่น

คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เนื้อหาในเล่ม ประกอบด้วย
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
การตั้งงบประมาณรายจ่ายและการเบิกจ่ายเงิน
เพื่อส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ
• การขอรับบำเหน็จบำนาญ
• การขอโอนเงินบำเหน็จบำนาญฯ เพื่อจ่ายเป็น
เงินบำเหน็จบำนาญให้กับข้าราชการส่วนท้องถิ่น
• การเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบำนาญ
ฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
• กระบวนการการรับสมัครสมาชิก
• กระบวนการการส่งเงินสงเคราะห์ของสมาชิก
• กระบวนการการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก
• กระบวนการการแจ้งสมาชิกถึงแก่กรรม
• กระบวนการการจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่ทายาท
• กระบวนการการลาออกจากการเป็นสมาชิก
• กระบวนการการจำหน่ายสมาชิกขาดส่ง
การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
• การติดตามผลการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องจากการตรวจสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามข้อเสนอแนะของสำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน
• การประชุมสภาท้องถิ่น
• การเลือกประธานสภา
• การอภิปราย
• การตั้งกระทู้ถาม
• การเสนอญัตติ
การลงมติ
• ขั้นตอนและวิธีการจัดทำ ร่างเทศบัญญัติ/ข้อปฏิบัติงบประมาณ
ของเทศบาล และ อบจ.
• ขั้นตอนและวิธีการจัดทำ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณของ อบต.
• สาระสำคัญในการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
กรณีเทศบาล
• กระบวนงานพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง
• แนวทางการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดทางละเมิด
ละเมิดต่อรัฐ
• กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ
• กรณีส่งสำนวนให้กระทรวงการคลัง ตรวจสอบ
ละเมิดต่อบุคคล ภายนอก
• กระบวนการดำเนินงาน (workflow) : การจัดทำแผนปฏิบัติ
• การขอรับสนับสนุนงบกลาง
• การเข้าใช้งานเบื้องต้นของระบบสารสนเทศ
ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
• ระบบ INFO (info.dla.go.th)
• ระรบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
กลุ่มตรวจสอบภายใน
• กระบวนการตรวจสอบด้านการเงิน การปฏิบัติ ตามข้อก????ำหนด การบริหาร
และการปฏิบัติงาน
• การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
• การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
• การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม และการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
• ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
• การเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
• กระบวนการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของ อปท.
• การจัดทำโครงการในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ของ อปท.
• กระบวนงาน : การรายงานการจัดตั้ง การรวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
• กระบวนงานการขอรับเงินอุดหนุน จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
• กระบวนการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
• กระบวนงานแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน การย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
• กระบวนงานแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน การยุบเลิกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
• กระบวนงานแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน การเปลี่ยนชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
• การบันทึกข้อมูลการเลือกตั้ง ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น
• การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของหน่วยงาน
• การตรวจราชการติดตามเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
• การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด????ำเนินงาน
• การตรวจสอบข้อมูลการทุจริตของ อปท.
• การสอบคัดเลือกสายผู้ปฏิบัติ
• การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี
• การเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีและงานนิติการ
• การขอหนังสือรับรอง ป.โทฯ
• การหารือเทียบระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
• การหารือคุณวุฒิการศึกษา
การหารือเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
• การหารือการรับโอนข้าราชการทหาร
• การขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
• การเลื่อนขั้นเงินเดือน
• การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
• การประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการ
• การรับบริหาร สวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล ของ อปท.
• การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
• การดำเนินการรับเรื่้องร้องเรียน/ร้องทุกข์
• การบริการของศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร


ดาวน์โหลดเอกสาร ฉบับเต็ม
https://drive.google.com/open?id=1uhAOZ5qmPfaW-M-ZOQ6N4lG_eJWOOBLZ
ผู้เขียน : admin
โพสต์เมื่อ : 10 ก.พ. 2562
ป้ายกำกับ : คู่มือ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่มีความคิดเห็น โพสต์เลยตอนนี้
ความคิดเห็น
^