Local Learn Center แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่น

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3090 ลงวันที่ 29 กันยายน 2565 เรื่อง แนวทางการจ้างที่ปรึกษา

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3090 ลงวันที่ 29 กันยายน 2565 เรื่อง แนวทางการจ้างที่ปรึกษา

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.3/ว 1203 ลงวันที่ 27 กันยายน 2565 เรื่อง แนวทางการจ้างที่ปรึกษา

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ได้กำหนดเกี่ยวกับวิธีการจ้างที่ปรึกษาไว้ 3 วิธี ได้แก่
(1) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
(2) วิธีคัดเลือก และ 
(3) วิธีเฉพาะเจาะจง

เพื่อให้หน่วยงานของรัฐมีหลักเกณฑ์และแนวทางในการจ้างทีปรึกษาได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ประกอบกับเพื่อเป็นการลดปัญหาในการอุทธรณ์และร้องเรียนเกี่ยวกับการกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาจ้างทีปรึกษาของหน่วยงานของรัฐ


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>เรื่อง แนวทางการจ้างที่ปรึกษา
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่มีความคิดเห็น โพสต์เลยตอนนี้
^