ประเด็นคำถามด้านเศรษฐกิจสังคมการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำถาม 1 : อบต.สามารถซื้อรถเข็นหรืออุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการให้กับคนพิการในเขตพื้นที่ตำบลได้หรือไม่
คำตอบ (1): 1. กรณีรถเข็นควรดำเนินการประสาน รพ.สต. หรือสถานีอนามัยถ่ายโอน เขตพื้นที่ เพื่อเบิกจ่ายกองทุนสุขภาพ สป.สช. 2. กรณีรถโยก ควรดำเนินการประสานเพื่อขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สำนักงานส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการหรือสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย 3. กรณีเป็นคนพิการที่ยากไร้ อบต. สามารถช่วยเหลือได้ 
[ สน.สส. : สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วม ** ]
คำถาม 2 : กรณีผู้สูงอายุ 1.บัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุ อายุ 60-69 ปี ไม่ไปทำบัตรประจำตัวประชาชนให้เป็นปัจจุบัน 2.ผู้สูงอายุเกิน 70 ปี ขึ้นไปไม่ไปทำบัตรประจำตัวประชานให้เป็นปัจจุบัน อ้างเหตุผลไม่สามารถเดินทางได้ สามารถระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพได้หรือไม่ ตามระเบียบหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยฯ หมวด 5 ข้อ 14 สามารถระงับการจ่ายเบี้ยได้หรือไม่ กรณีบัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุและไม่ยอมไปทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ ถ้ามี สามารถอ้างหนังสือ ระเบียบใดบ้าง
คำตอบ (2): การที่บัตรหมดอายุต้องพิจารณาตามกฎหมายด้วยตาม พ.ร.บ. บัตรฯ นั้นยกเว้นให้กับผู้สูงอายุด้วย ผู้สูงอายุ ที่ทำบัตรแล้ว อายุบัตร 6 ปี เมื่อบัตรหมดอายุแล้วตรงกับการที่ผู้สูงอายุครบ 70 ป่ี ก็ไม่ต้องทำบัตรใหม่ มาตรา 5 ผู้มีสัญชาติไทยซึ่งมีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์ฯ มาตรา 6 ทวิ บัตรมีอายุใช้ได้ 6 ปี การนับอายุบัตรตามวรรคหนึ่งให้นับตั้งแต่วันออกบัตรไปจนครบ 6 ปีบริบูรณ์ แต่หากวันที่บัตรมีอายุ 6 ปีบริบูรณ์ไม่ตรงกับวันครบรอบวันเกิดของผู้ถือบัตรในปีนั้นหรือปีถัดไป แล้วแต่กรณี เป็นวันหมดอายุ บัตรที่ยังไม่หมดอายุในวันที่ผู้ถือบัตรมีอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์ให้ใช้ต่อไปได้ตลอดชีวิต ต่างกับกรณีคนพิการ ซึ่งการจ่ายเงินนี้เป็นเพียงการขาดเอกสารประกอบการรับเงิน 
[ สน.สส. : สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วม ** ]
คำถาม 3 : ผู้สูงอายุ มีคุณสมบัติเป็นผู้พิการและเป็นผู้ป่วยเอดส์ จะสามารถรับเบี้ยบังชีพทั้งหมดได้หรือไม่ และเป็นการซ้ำซ้อนหรือไม่
คำตอบ (3): รับได้ทั้งหมด ไม่ถือเป็นการรับซ้ำซ้อน 
[สน.สส. : สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วม]
คำถาม 4 : กรณีโอนเงินเข้าธนาคารไม่ได้ใช้บัตรคนพิการประกอบการจ่ายเงิน แต่ถ้าบัตรคนพิการหมดอายุจะระงับการจ่ายเงินได้หรือไม่ และจะมีความผิดหรือไม่
คำตอบ (4): การจ่ายเงิน ต้องใช้หลักฐานการรับเงิน คือบัตรประจำตัวคนพิการ ไม่ว่าเงินสด หรือ โอนเข้าธนาคาร ก็ต้องมีหลักฐานผู้รับเงิน ถ้าบัตรหมดอายุก็ต้องทำบัตรใหม่ ก็ทำหนังสือถึงผู้พิการให้ทำบัตรใหม่ เมื่อไม่มีหลักฐานการรับเงินมาก็ต้องงดจ่ายชั่วคราวจนกว่าจะมีบัตรใหม่ ไม่มีความผิดอะไร 
[ สน.สส. : สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วม ** ]
คำถาม 5 : ผู้ติดเชื้อเอดส์ได้รับเบี้ยสงเคราะห์ยังชีพอยู่กับเทศบาลแล้วต่อมามีคำพิพากษาโทษให้จำคุกคดียาเสพติด มีสิทธิที่จะได้รับเบี้ยยังชีพต่อไปหรือไม่
คำตอบ (5): ผู้ติดเชื้อเอดส์ ยังคงถือปฏิบัติตามระเบียบ มท. ว่าด้วยการจ่ายเบี้ยยังชีพ ปี 2548 เมื่อคดีถึงที่สุดและต้องคำพิพากษาให้จำคุก ก็ถือว่าได้รับการดูแลจากรัฐแล้ว ต้องงดจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ 
[ สน.สส. : สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วม ** ]
คำถาม 6 : ในกรณีที่ท้องถิ่นได้ดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในวันที่ 9 ของทุกเดือน แต่ถ้ามีผู้สูงอายุได้เสียชีวิตก่อนวันที่ 9 ผู้สูงอายุที่เสียชีวิตยังจะมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพหรือไม่คะ"
คำตอบ (6): ตามระเบียบ มท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพฯ 2552 กรณีเสียชีวิตต้องงดจ่ายทันที ตามข้อ 14 วรรคท้าย 
[ สน.สส. : สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วม ** ]
คำถาม 7 : อสม.ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนจากรัฐ เดือนละ 500-600 บาท/เดือน จะมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ อีกหรือไม่ กรณีเช่นนี้จะถือว่าเป็นผู้ได้รับสวัสดิการจากรัฐแล้วหรือไม่
คำตอบ (7): มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพได้ โดยไม่ถือว่าผิดระเบียบเพราะ อสม. ที่ปฏิบัติหน้าที่จะได้รับค่าป่วยการ (ค่าตอบแทนจากการปฏิบัติงาน) และเงินจำนวนดังกล่าวไม่ได้ถือว่าเป็นสวัสดิการของรัฐแต่อย่างใด 
[ สน.สส. : สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วม ** ]
คำถาม 8 : ข้าราชการบำนาญ ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการหรือไม่
คำตอบ (8): มีสิทธิรับเบี้ยความพิการครับ ระเบียบ มท. ว่าด้วยฯเบี้ยความพิการ ไม่จำกัดคุณสมบัติเรื่อง 
[ สน.สส. : สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วม ** ]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่มีความคิดเห็น โพสต์เลยตอนนี้
ความคิดเห็น
^