เส้นทางความก้าวหน้าของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น

เส้นทางความก้าวหน้าของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น
1. ผังสรุป เส้นทางความก้าวหน้าของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น สำหรับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งสายงานอำนวยการ ผู้บริหารท้องถิ่น คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 
2. คุณสมบัติ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำหรับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
  2.1 หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5 ว/23 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559 (มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามระบบประเภทตำแหน่ง) คลิกที่นี่เพื่ออ่าน
    2.1.1 ประเภทบริหารท้องถิ่น
      นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง)  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน
    2.1.2 ประเภทอำนวยการท้องถิ่น
      นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง) คลิกที่นี่เพื่ออ่าน
      นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง) คลิกที่นี่เพื่ออ่าน
      นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง) คลิกที่นี่เพื่ออ่าน
      นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ต้น-สูง) คลิกที่นี่เพื่ออ่าน
  2.2 หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 58 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2558 (มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง) คลิกที่นี่เพื่ออ่าน
    2.2.1 คุณสมบัติเลื่อนระดับ คัดเลือก และสอบคัดเลือก อบจ. คลิกที่นี่เพื่ออ่าน
    2.2.2 แก้ไขแนบท้ายบทเฉพาะกาล ว 58 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน
  2.3 หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.9/ว 7 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559 (มาตรฐานตำแหน่งครู) คลิกที่นี่เพื่ออ่าน
3. คุณสมบัติ พนักงานเทศบาลสำหรับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 
  3.1 หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 23 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559 (มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามระบบประเภทตำแหน่ง) คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 
    3.1.1 ประเภทบริหารท้องถิ่น นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง) คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 
    3.1.2 ประเภทอำนวยการท้องถิ่น นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง) คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 
      นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง) คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 
      นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง) คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 
      นักบริหารงานสาธารณสุข (ต้น-สูง) คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 
      นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (ต้น-สูง) คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 
      นักบริหารงานประปา (ต้น-สูง) คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 
      นักบริหารงานการศึกษา (ต้น-สูง) คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 
      นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล (ต้น-สูง) คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 
      นักบริหารงานการเกษตร (ต้น-สูง) คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 
  3.2 หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 58 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2558 (มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง) คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 
    3.2.1 คุณสมบัติเลื่อนระดับ คัดเลือก และสอบคัดเลือก เทศบาล คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 
    3.2.2 แก้ไขแนบท้ายบทเฉพาะกาล ว 58 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 
  3.3 หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.9/ว 7 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559 (มาตรฐานตำแหน่งครู) คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 
  3.4 หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 94 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2559 (เทียบตำแหน่งนักบริหารงานช่างและนักบริหารงานช่างสุขาภิบาล) คลิกที่นี่เพื่ออ่าน
 
4. คุณสมบัติ พนักงานส่วนตำบลสำหรับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
  4.1 หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 23 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559 (มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามระบบประเภทตำแหน่ง) คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 
    4.1.1 ประเภทบริหารท้องถิ่น นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง) คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 
    4.1.2 ประเภทอำนวยการท้องถิ่น
      นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง)  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 
      นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง) คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 
      นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง)คลิกที่นี่เพื่ออ่าน
      นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ต้น-สูง) คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 
      นักบริหารงานสวัสดิการและสังคม (ต้น-สูง) คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 
      นักบบริหารงานประปา (ต้น-สูง) คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 
      นักบริหารงานการศึกษา (ต้น-สูง) คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 
      นักบริหารงานการเกษตร (ต้น-สูง) คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 
  4.2 หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 58 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2558 (มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง) คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 
    4.2.1 คุณสมบัติเลื่อนระดับ คัดเลือก และสอบคัดเลือก อบต. คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 
    4.2.2 แก้ไขแนบท้ายบทเฉพาะกาล ว 58 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 
  4.3 หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.9/ว 7 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559 (มาตรฐานตำแหน่งครู) คลิกที่นี่เพื่ออ่าน
 
หมายเหตุ โปรดตรวจสอบคุณสมบัติตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งอีกครั้งหนึ่งทางเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่มีความคิดเห็น โพสต์เลยตอนนี้
^