Local Learn Center แหล่งเรียนรู้ของคนท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่น

ประเด็นคำถาม – แนวทางปฏิบัติ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

ประเด็นคำถาม – แนวทางปฏิบัติ
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชุดที่ 1
-----------------------------------------
แนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดทำโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ประกอบด้วย
-----------------------------------------------------
1. ด้านการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ครั้งแรก
2. ด้านการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
3. ด้านการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
4. ด้านการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
5. ด้านการลงรายละเอียดตามแบบบัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่มีความคิดเห็น โพสต์เลยตอนนี้
^